course-details-portlet

SYG3517 - Kompetent utøver av anestesisykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Praksisemne 3 legger til rette for videreutvikling av selvstendighet i utøvelsen av anestesisykepleiefaget. Studenten skal vise tydelig anestesisykepleiefaglig progresjon. Det innebærer at studenten tar ansvar og gjør selvstendige vurderinger i utøvelse av anestesisykepleie både innenfor elektive og mer akutte komplekse situasjoner. Studenten skal selvstendig kunne utøve anestesisykepleie til pasienter ASA gruppe 1 og 2 og i tillegg sammen med anestesilege kunne utøve anestesisykepleie til pasienter i ASA gruppe 3 og 4, samt ved mer komplekse tilstander.

 • Anestesisykepleie ved ASA 3 og 4; pasienter som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Vanskelig luftvei
 • Multitraumatiserte pasienter
 • Anestesisykepleierens oppgaver prehospitalt, ved pandemier og katastrofeberedskap og i forhold til akuttfunksjon i sykehus
 • Organdonasjon og donorpasienten
 • Analyse av uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • Pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • Kvalitetssikringssystemer og rutiner
 • Administrasjon og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om anestesisykepleiens profesjonelle identitetsdannelse og egenart
 • Kan analysere og vurdere anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale og internasjonale anestesistandarder
 • Kan bedømme, drøfte og bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenestens organisering, profesjonens etiske retningslinjer, relevante lover og forskrifter, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi
 • Kan analysere, drøfte og bearbeide kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om helsekompetanse, hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse, pasientmedvirkning og pasienterfaringer innen anestesisykepleie
 • kan identifisere og vurdere ulike pasientgrupper, fra det premature barnet til den komplekse pasienten med sammensatte lidelser
 • Kan bedømme og drøfte kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter
 • Kan bedømme og analysere kunnskap i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • Kan bedømme og analysere avansert kunnskap i anestesiologi
 • Kan bedømme og vurdere bruken av legemidler ved anestesi og i avansert smertebehandling og palliasjon
 • har spesialisert innsikt i og kan selvstendig identifisere og bedømme håndtering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • har spesialisert innsikt og kan selvstendig identifisere og vurdere vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • har spesialisert innsikt i kan selvstendig identifisere og vurdere intravaskulær og intraossøs tilgang
 • har spesialisert innsikt i og kan bedømme bruk av regionale og sentrale blokader
 • har spesialisert innsikt i og kan vurdere akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander
 • har spesialisert kunnskap om kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • har inngående kunnskap kan bedømme og analysere infeksjonsforebyggende tiltak og smittevern
 • har inngående kunnskap om anestesisykepleierens rolle ved pandemier, beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, terror og i krigs- og katastrofeområder
 • har spesialisert innsikt i lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har spesialisert innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhetsteori
 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • har inngående kunnskap om ledelse av eget fagområde
 • har avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • har inngående kunnskap om kvalitets- og forbedringsmetodikk og innovasjon innenfor anestesisykepleie
 • har inngående kunnskap om, kan mestre utøvelse av, og bedømme diskutere ulike samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har inngående kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har inngående kunnskap om, og kan selvstendig diskutere, håndtere og konkludere utfordringer knyttet fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • Vurderer og anvender avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • har inngående kunnskap om kvalitets- og forbedringsarbeid og inovasjon innen anestesisykepleie

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere anestesisykepleierens kompetanseområde og selvstendig anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kan kritisk analysere og anvende egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan vurdere og drøfte bruken av relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan selvstendig bedømme og drøfte anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap om kommunikasjon og mestringsstrategi for å ivareta pasient og pårørende
 • kan identifisere og vurdere relevante metoder ved preanestetisk vurdering, forberedelse og gjennomføring av generell anestesi, regional-, lokal anestesi og sedasjon
 • kan vurdere og bearbeide relevante metoder i gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere og vurdere pasienten, samt utføre nødvendige tiltak i gjennomføring av anestesi og i situasjoner der anestesisykepleier er involvert
 • kan identifisere og vurdere bruk av relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesi-medikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • kan selvstendig identifisere, analysere og vurdere pasientens situasjon for å forebygge, behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • kan identifisere, analysere og vurdere risiko for komplikasjoner, forebygge og iverksette nødvendige tiltak under utøvelse av anestesi
 • Kan anvende og tilpasse avanserte tekniske ferdigheter i å opprettholde frie luftveier og ventilasjon ved bruk av maske/bag, supraglottiske hjelpemidler, og tracheal intubasjon hos barn og voksne, samt anvende hjelpemidler ved vanskelige luftveier
 • kan selvstendig bedømme, prioritere og presis anvende relevante metoder for å etablere intravaskulær og intraossøs tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • kan analysere, vurdere og selvstendig ivareta pasienters vitale funksjoner i akutte situasjoner i og utenfor sykehus
 • kan selvstendig anvende relevante kunnskaper og kritisk bedømme aktuelle retningslinjer for å forebygge infeksjoner og smitte
 • kan vurdere og anvende aktuelle kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutt- og intensivmedisinske pasienter ved pandemier og andre beredskapssituasjoner ved katastrofer og større ulykker
 • kan identifisere og kombinere bruken av relevante metoder for å forberede, kontrollere og anvende anestesiapparatur, monitorer, relevant medisinsk utstyr og digitale verktøy
 • kan presist analysere og forstå og selvstendig tolke digitale parameter opp mot kliniske funn
 • kan selvstendig vurdere og drøfte relevante metoder for å ivareta pasienters og pårørendes behov i et komplekst høyteknologisk miljø
 • kan bedømme og kritisk drøfte anvendelsen av samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling og pasientmedvirkning
 • kan analysere og vurdere fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene
 • kan identifisere, sammenlikne og drøfte relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • Anvender, bedømmer og diskuterer pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • Kan analysere, drøfte og anvende relevant pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetoder i klinisk praksis for å opprettholde anestesisykepleie av høy kvalitet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til utvikling, nytenkning og innovasjon
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan bedømme, drøfte og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen anestesisykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere kliniske problemstillinger i lys av profesjonens etiske retningslinjer
 • kan analysere og kritisk vurdere nasjonale og internasjonale retningslinjers betydning for faget, og sette det inn i en kontekst for anestesisykepleierens rolle i helsetjenesten
 • kan analysere og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • kan analysere betydningen av økonomiske og organisatoriske rammer for å sikre forsvarlig pasientbehandling
 • kan kommunisere og fremme anestesisykepleierens rolle og funksjon i profesjonelle sammenhenger og i samfunnet for øvrig
 • kan analysere og kritisk vurdere samspillet mellom fagets historiske tradisjoner, samfunnets behov og helsetjenestens utvikling
 • kan selvstendig gjennomføre generell anestesi, administrere og vedlikeholde regional og lokal anestesi samt sedasjon, på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gjennomføre anestesi til pasienter med komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • kan vurdere og drøfte kunnskap og ferdigheter i smertebehandling og palliasjon
 • har en helhetlig situasjonsbevissthet og evne og vilje til å selvstendig kunne prioritere, og eventuelt omprioritere relevante tiltak for å være i forkant og forutse og forebygge komplikasjoner
 • kan vurdere vise presisjon i kunnskap og ferdigheter for selvstendig prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner og handle raskt og forsvarlig, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan bedømme og improvisere i håndtering av komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan kritisk vurdere og diskutere metoder for å ivareta god pasientbehandling samt selvstendig tilpasse kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn
 • kan ta initiativ til nytenkning og selvstendig vurdere behov for og anvendelse av medisinsk utstyr og digital teknologi til den enkelte pasient, samt forstå og forholde seg kritisk til muligheter og begrensninger
 • kan bidra til nytenkning ved utvikling og bruk av ny teknologi ut fra ulike aspekter som tjenesteutvikling, innovasjon og informasjonssikkerhet
 • kan kritisk vurdere om implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan kritisk bedømme og videreutvikle eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • kan anerkjenne og bedømme og kombinere kompetansen til andre teammedlemmer og kollegaer, og selvstendig delta aktivt med sin kompetanse i team i og utenfor sitt faste arbeidssted
 • kan bidra til kvalitetsarbeid, nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis
 • kan bidra til god pasientsikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø for å ivareta pasient, pårørende og kollegaer ved uønskede hendelser
 • kan anvende og formidle fagkunnskap, relevant bruk av pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetodikk for å forebygge pasientskader faglig forsvarlig utøvelse av anestesisykepleie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av helsetjenesten generelt og anestesisykpleietjenesten spesielt
 • kan formidle og kommunisere om forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Forkunnskapskrav

Første og andre praksisperiode (SYT/SYA/SYG3515 og SYT/SYA/SYG3516) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3517 15.0 HØST 2023
SYA3517 15.0 HØST 2023
SYT3203 15.0 HØST 2023
SYA3203 15.0 HØST 2023
SYG3203 15.0 HØST 2023
SYT3201 15.0 HØST 2023
SYG3201 15.0 HØST 2023
SYA3201 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU