course-details-portlet

SYG3516 - Medansvar for utøvelse av anestesisykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praksisemne 2 legger grunnlag for studentens handlingskompetanse innen utøvelse av anestesisykepleiefaget. Studenten skal fortsatt ha fokus på pasienter i ASA gruppe 1 og 2 og samtidig vise faglig progresjon. I økende grad forventes det at studenten tar ansvar og gjør selvstendig faglige vurderinger i utøvelse av anestesisykepleie. I tillegg skal studenten under veiledning ivareta anestesisykepleierens kliniske kompetanseområder ved anestesisykepleie til pasienter i ASA gruppe 3 og 4. Med bakgrunn i kunnskap fra teoretiske emner skal studenten se sammenhenger og integrere kunnskapen i utøvelsen av sin profesjon. Samhandling med anestesiolog og øvrig helsepersonell vil vektlegges og studenten skal i økende grad forstå betydning av å individualisere anestesi ut fra kirurgisk inngrep og pasientens alder og helsestatus. Hovedfokus vil være: 

 • Anestesi til ulike aldersgrupper
 • Anestesi ved ulike kirurgiske inngrep og medisinske tilstander
 • Utfordringer knyttet til den våkne operasjonspasient
 • Ultralydveiledet venekanylering
 • Teknikk for og utstyr til å opprettholde frie luftveier, inklusive den ikke-fastende pasienten 
 • Observasjon, overvåkning, forebygging og behandling av alvorlig svikt i vitale funksjoner
 • Behandling av vitale funksjoner under og etter anestesi og kirurgi 
 • Postoperativ overvåking, behandling og sykepleie 
 • Anestesisykepleiers rolle og ansvar i akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander innenfor sykehus
 • Arbeidsmiljø - fysisk og psykososialt
 • Ansvarsforhold for medisinske rutiner og kompetanse i administrasjon og bruk av medikamenter
 • Kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om anestesisykepleiens profesjonelle identitetsdannelse og egenart
 • har utvidet forståelse for anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale og internasjonale anestesistandarder
 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, profesjonens etiske retningslinjer, relevante lover og forskrifter, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • har kunnskap om helsekompetanse, hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse, pasientmedvirkning og pasienterfaringer innen anestesisykepleie
 • har avansert kunnskap om ulike pasientgrupper, fra det premature barnet til den komplekse pasienten med sammensatte lidelser
 • har avansert kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter
 • har avansert kunnskap i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har avansert kunnskap i anestesiologi
 • har spesialisert innsikt i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi, avansert smertebehandling og palliasjon
 • har spesialisert innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • har spesialisert innsikt i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • har spesialisert innsikt i intravaskulær og intraossøs tilgang
 • har spesialisert innsikt i regionale og sentrale blokader
 • har inngående kunnskap om akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander
 • har inngående kunnskap om kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • har inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har avansert kunnskap i lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har avansert kunnskap i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • Kan sammenlikne og tilpasse kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Kan se sammenhenger, analyser, vurderinger og håndteringer av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Anvender kunnskap og identifiserer utfordringer knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har inngående kunnskap og forståelse for pasientsikkerhetsteori, pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vise forståelse i anestesisykepleierens kompetanseområde og bidra i å anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kan vise forståelse og anvende egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan selvstendig bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise
 • kan selvstendig anvende kunnskap om kommunikasjon og mestringsstrategi for å ivareta pasient og pårørende
 • kan selvstendig bruke relevante metoder ved preanestetisk vurdering, forberedelse og gjennomføring av generell anestesi, regional-, lokal anestesi og sedasjon
 • kan selvstendig bruke relevante metoder i gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere og vurdere pasienten, samt utføre nødvendige tiltak i gjennomføring av anestesi og i situasjoner der anestesisykepleier er involvert
 • kan selvstendig bruke relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesi-medikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • kan analysere og vurdere pasientens situasjon for å forebygge, behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • kan analysere og vurdere risiko for komplikasjoner, forebygge og iverksette nødvendige tiltak under utøvelse av anestesi
 • Kan anvende avanserte tekniske ferdigheter i å opprettholde frie luftveier og ventilasjon ved bruk av maske/bag, supraglottiske hjelpemidler, og tracheal intubasjon hos barn og voksne, samt anvende hjelpemidler ved vanskelige luftveier
 • kan selvstendig vurdere og anvende relevante metoder for å etablere intravaskulær og intraossøs tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • kan selvstendig ivareta pasienters vitale funksjoner i akutte situasjoner i og utenfor sykehus
 • kan vurdere og iverksette aktuelle tiltak for å forebygge infeksjoner og smitte
 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å bidra til å håndtere akutt- og intensivmedisinske pasienter ved pandemier og andre beredskapssituasjoner ved katastrofer og større ulykker
 • kan vurdere og anvende relevante metoder for å forberede, kontrollere og anvende anestesiapparatur, monitorer, relevant medisinsk utstyr og digitale verktøy
 • kan vurdere, drøfte og forstå digitale parameter opp mot kliniske funn
 • kan selvstendig bruke relevante metoder for å ivareta pasienters og pårørendes behov i et komplekst høyteknologisk miljø
 • Tilpasser anvendelsen av samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling og pasientmedvirkning
 • Kan identifisere og sammenlikne fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene
 • kan bruke relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • kan tilpasse og sammenlikne pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan sammenlikne og bruke relevante pasientsikkerhetsteorier og forbedringsmetoder i klinisk praksis for å opprettholde anestesisykepleie av høy kvalitet
 • kan analysere og bidra til utvikling, nytenkning og innovasjon
 • kan bedømme og vurdere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan analysere og sammenlikne faglige teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen anestesisykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan identifisere og analysere kliniske problemstillinger i lys av profesjonens etiske retningslinjer
 • Kan formidle og sammenlikne nasjonale og internasjonale retningslinjers betydning for faget, og sette det inn i en kontekst for anestesisykepleierens rolle i helsetjenesten
 • kan vurdere og analysere etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • kan selvstendig gjennomføre generell anestesi, administrere og vedlikeholde regional og lokal anestesi samt sedasjon, på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege bidra til å gjennomføre anestesi til pasienter med komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å bistå i smertebehandling og palliasjon
 • har tilstrekkelig situasjonsbevissthet og evne og vilje til å kunne prioritere, og eventuelt omprioritere relevante tiltak for å være i forkant og forutse og forebygge komplikasjoner
 • kan tilpasse og kombinere kunnskap og ferdigheter for å prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner og handle raskt og forsvarlig, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan identifisere og vurdere relevante metoder for å ivareta god pasientbehandling samt tilpasse kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn
 • kan bidra til å vurdere behov for og anvendelse av medisinsk utstyr og digital teknologi til den enkelte pasient, samt forstå og forholde seg kritisk til muligheter og begrensninger
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan analysere og vurdere eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • kan anerkjenne og respektere kompetansen til andre teammedlemmer og kollegaer, og delta aktivt med sin kompetanse i team i og utenfor sitt faste arbeidssted

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Forkunnskapskrav

Første praksisperiode (SYT/SYA/SYG3515) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3516 15.0 HØST 2023
SYA3516 15.0 HØST 2023
SYT3202 15.0 HØST 2023
SYA3202 15.0 HØST 2023
SYG3202 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU