course-details-portlet

SYG3515 - Grunnleggende anestesisykepleie kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praksisemne 1 skal legge grunnlaget for studentens forståelse av anestesisykepleierens ansvar og funksjonsområde samt ivaretakelse av pasientsikkerhet. Studenten skal tilegne seg grunnleggende tekniske og ikke-tekniske ferdigheter og få øvelse i å anvende anestesisykepleiefaglig og anestesiologisk kunnskap som er vesentlig for å sikre profesjonskompetanse i anestesisykepleie til pasienter som skal ha anestesi. Hovedfokus vil være på anestesi til pasienter i ASA-gruppe 1 og 2, og pasientens opplevelse i den aktuelle situasjonen. Samtidig skal studenten bevisstgjøres på anestesisykepleiers rolle og funksjon, og samhandling med pasient, pårørende og øvrig helsepersonell. Studiene gjennomføres på en anestesiavdeling, hvor hovedfokus vil være på:

 • Anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde i forhold til nasjonale og internasjonale anestesistandarder, og den anestesiologiske virksomheten.
 • Mottak, forberedelse og vurdering av pasient
 • Anestesiapparatet, monitorering og aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • Teknikk og utstyr til sikring av fri luftvei
 • Intravenøs kanylering og intravenøs væskebehandling
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Prinsipper for leiring av pasient
 • Forebygging og håndtering av de vanligste pre, per og postoperative komplikasjoner
 • Organisering av anestesisykepleierens oppgaver og funksjon i avdelingen
 • Samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Dokumentasjon og informasjonsteknologi
 • Etiske og juridiske rammer og pasientsikkerhet i en anestesisykepleiefaglig kontekst
 • Smittevern og adferd på operasjonsstue

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • Har kunnskap om anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale anestesistandarder
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, profesjonens etiske retningslinjer, relevante lover og forskrifter, inkludert krav til dokumentasjon av anestesi
 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende
 • har grunnleggende kunnskap om ulike pasientgrupper, fra det premature barnet til den komplekse pasienten med sammensatte lidelser
 • har forståelse for betydningen av ikke-tekniske ferdigheter
 • har kunnskap og forståelse i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har inngående kunnskap i grunnleggende anestesiologi
 • har grunnleggende kunnskap i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi, avansert smertebehandling og palliasjon
 • har innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • har grunnleggende kunnskap i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • har grunnleggende kunnskap og innsikt i betydningen og bruken av intravaskulær og intraossøs tilgang
 • har grunnleggende kunnskap i regionale og sentrale blokader
 • har kunnskap om akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander
 • har grunnleggende kunnskap om kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • har kunnskap og forståelse om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • har kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har grunnleggende kunnskap i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har grunnleggende kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har grunnleggende kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har grunnleggende kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har grunnleggende kunnskap om pasientsikkerhetsteori, pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • har kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Har forståelse for betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjenkjenne anestesisykepleierens kompetanseområde og under veiledning anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kan beskrive og være bevisst egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan bruke relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og mestringsstrategi for å ivareta pasient og pårørende
 • kan under veiledning bruke relevante metoder ved preanestetisk vurdering, forberedelse og gjennomføring av generell anestesi, regional-, lokal anestesi og sedasjon
 • kan bruke relevante metoder i gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og selvstendig observere, monitorere og vurdere pasienten, samt utføre nødvendige tiltak i gjennomføring av anestesi og i situasjoner der anestesisykepleier er involvert
 • kan under veiledning bruke relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesi-medikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • kan fortolke og beskrive pasientens situasjon for å forebygge, behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • kan observere og beskrive risiko for komplikasjoner, forebygge og iverksette nødvendige tiltak under utøvelse av anestesi
 • har grunnleggende tekniske ferdigheter i å opprettholde frie luftveier og ventilasjon ved bruk av maske/bag, supraglottiske hjelpemidler, og tracheal intubasjon hos barn og voksne, samt anvende hjelpemidler ved vanskelige luftveier
 • kan bruke relevante metoder for å etablere intravaskulær og intraossøs tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • kan bidra til ivaretakelse av pasienters vitale funksjoner i akutte situasjoner i sykehus
 • kan anvende relevante tiltak og beskrive aktuelle retningslinjer for å forebygge infeksjoner og smitte
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter og metoder i å forberede, kontrollere og anvende anestesiapparatur, monitorer, relevant medisinsk utstyr og digitale verktøy
 • kan forstå og bidra i å tolke digitale parameter opp mot kliniske funn
 • kan bruke relevante metoder for å ivareta pasienters og pårørendes behov i et komplekst høyteknologisk miljø
 • kan gjengi relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • kan forklare og benytte pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan bruke relevant pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetoder i klinisk praksis for å opprettholde anestesisykepleie av høy kvalitet
 • kan identifisere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring
 • kan gjengi faglige teorier og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen anestesisykepleie
 • Bruker samhandlings- og kommunikasjonsverktøy for å ivareta god pasientbehandling og pasientmedvirkning
 • kan forklare og gjengi fagspesifikke og overlappende funksjoner for å fremme god samhandling mellom profesjonene

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan tolke kliniske problemstillinger i lys av profesjonens etiske retningslinjer
 • Erkjenner nasjonale retningslinjers betydning for faget, og sette det inn i en kontekst for anestesisykepleierens rolle i helsetjenesten
 • kan forklare og erkjenne etiske dilemmaer og kommunisere disse ut i faglige diskusjoner
 • kan innsiktsfullt gjennomføre generell anestesi, administrere og vedlikeholde regional og lokal anestesi samt sedasjon, på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege bidra til å gjennomføre anestesi til pasienter med komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • har grunnleggende situasjonsbevissthet til å kunne bidra til å prioritere, og eventuelt til å omprioritere relevante tiltak for å være i forkant og forutse og forebygge komplikasjoner
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å bidra til prioriterte og hensiktsmessige tiltak i akuttsituasjoner og handle raskt og forsvarlig, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan bidra til å håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan anvende relevante metoder for å ivareta god pasientbehandling, kommunikasjon og samhandling ut fra pasienters og pårørendes helsekompetanse og språklige bakgrunn
 • kan bidra til å vurdere behov for og anvendelse av medisinsk utstyr og digital teknologi til den enkelte pasient, samt forstå og forholde seg kritisk til muligheter og begrensninger
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan beskrive og vurdere eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • Har kunnskap om kompetansen til andre teammedlemmer og kollegaer, og delta aktivt med sin kompetanse i team i og utenfor sitt faste arbeidssted

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3515 15.0 HØST 2023
SYA3515 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


17:15


17:20

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU