course-details-portlet

SYG3511 - Anestesisykepleie 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve anestesisykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre anestesisykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet vil videre gi fordypning i anestesi tilknyttet barn, eldre, pasienter med multiorgansykdom, avansert akuttbehandling, dagkirurgi og prehospitalt arbeid, samt fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet bygger på emnene anestesisykepleie 1, Kliniske studier i anestesisykepleie (praksisemne1 og 2), metodeemner 1 og 2 og Prosjektplan.

 • Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper, ulike typer inngrep og pasienter med ulike tilleggssykdommer, del 2
 • Den vanskelige luftvei
 • Intraossøs tilgang
 • Kulturforståelse
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade
 • Pasientsikkerhetsteori og -kultur, kvalitets- og forbedringsmetodikk
 • Pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
 • Anestesisykepleierens rolle ved pandemier, beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, terror og i krigs- og katastrofeområder
 • Ledelse av eget fagområde
 • Samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ -, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Arbeidsmiljø, stress og stressmestring som anestesisykepleier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innen anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Har avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag
 • Har avansert kunnskap om observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • Har avansert kunnskap om anestesisykepleie og medisinsk behandling til ulike pasientmålgrupper
 • Har avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • Har inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker anestesisykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Har inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid
 • Har kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten
 • Har har inngående kunnskap om pasientsikkerhetsteori og pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
 • Har inngående kunnskap om, og kan vurdere og drøfte ulike kvalitets- og forbedringsmetodikker og innovasjon innenfor anestesisykepleie
 • har avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har spesialisert innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi, akutt- og intensivmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har inngående kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har inngående kunnskap om ledelse av eget fagområde
 • har inngående kunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har inngående kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av anestesisykepleie
 • Har avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere anestesisykepleierens kompetanseområde og selvstendig anvende relevant kunnskap innenfor fagområdet
 • kritisk analysere og anvende egen kompetanse og situasjonsforståelse for å yte omsorg, fremme helse og velvære for den enkelte pasient, i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammer for yrkesutøvelse
 • kan sammenfatte og gjengi pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • anvende kunnskaper om anestesisykepleie, farmakologi, anestesiologi, intensivmedisin og kirurgi til å begrunne og vurdere aktuelle tiltak og handlingsalternativer ved gjennomføring av anestesisykepleie.
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring.
 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasienters og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike anestesiformer
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i team
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser I anestesiavdelingen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra anestesisykepleiens verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
 • anvende forskningsbasert kunnskap for å løse problemer og oppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer (f.eks. gruppearbeid, workshops), ferdighetstrening og simulering.

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen med varighet 30 min.

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3511 7.5 HØST 2023
SYA3511 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU