course-details-portlet

SYG3510 - Anestesisykepleie 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap og kunnskap i anestesisykepleie, skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Videre skal emnet bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til en pasient under ulike typer anestesi, forebygge komplikasjoner og beherske grunnleggende anestesisykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling i samarbeid med ansvarlig anestesilege. Emnet skal også gi studenten fordypning i fagområdene anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin.

Master i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnet Grunnleggende anestesisykepleie, kliniske studier.

 • Anestesisykepleiefagets historie, funksjons- og ansvarsområde
 • Nasjonale og internasjonale anestesistandarder, juridiske rammer og etikk
 • Preanestetisk vurdering av pasient
 • Legemiddelregning, - og administrasjon
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • Anestesimidler og andre medikamenter brukt ved ulike anestesiformer, regionale og sentrale blokader.
 • Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper, ulike typer inngrep og pasienter med ulike tilleggssykdommer, del 1
 • Leiring av pasient under kirurgi og anestesi
 • Intravaskulær tilgang, bruk av ultralyd
 • Vasoaktiv behandling og monitorering, væskebehandling og transfusjoner, væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • Vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon, prosedyre og utstyr. Ekstubasjon.
 • Postoperativ overvåking
 • Kvalme- og smertefysiologi og behandlingsprinsipper
 • Avansert hjerte-lunge-redning
 • Smittevern i operasjonsavdelingen, teoretiske prinsipper for smittemåter og smitteveier.
 • Resistensutvikling og mikrobegenetikk
 • Mikrobiologi og antibiotikabehandling, antimikrobielle midler, antimikrobiell behandling og antibiotikaprofylakse
 • Infeksjonsmedisin og sepsis
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, mestringsstrategier
 • Medisinsk teknisk utstyr - bruksområder, kontroll, bruk og vedlikehold
 • Kunnskapsbasert praksis, litteratursøking og akademisk skriving
 • Ikke-tekniske Ferdigheter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fysiologi og patofysiologi av betydning for anestesi og knyttet til svikt i vitale funksjoner
 • Sirkulasjons anatomi og fysiologi, grunnleggende kardiologi, EKG og rytmetolkning
 • Sirkulasjonssvikt og sjokk
 • Respirasjonssystemets anatomi og fysiologi, respirasjonssvikt
 • Intensivmedisin og behandlingsprinsipper for respirasjonsstøtte
 • Blod og blodets bestanddeler, hemostase og hematologiske forstyrrelser
 • Immunologi, allergi og anafylaksi
 • Endokrin, nevrologisk og immunologisk respons på traume og sykdom
 • Hypotermi, feber og temperaturregulering
 • Anestesisykepleie til eldre
 • Anestesisykepleie til barn
 • Anestesi ved dagkirurgi

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om anestesisykepleiens profesjonelle identitetsdannelse, egenart, fagområdets historie, tradisjon og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder i tråd med nasjonale og internasjonale anestesistandarder
 • har forståelse for ledelse av eget fagområde
 • inngående anestesisykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • har avansert kunnskap i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har avansert kunnskap i anestesiologi
 • har spesialisert innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • har spesialisert innsikt i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • har spesialisert innsikt i intravaskulær og intraossøs tilgang
 • har spesialisert innsikt i regionale og sentrale blokader
 • har inngående kunnskap om kirurgiske metoder og leiring av pasient under anestesi
 • har inngående kunnskap om relevant mikrobiologi, infeksjonssykdommer, antibiotikabehandling og resistensutvikling nasjonalt og globalt
 • har inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • inngående kunnskap om akutte og kritisk syke pasienter
 • avansert kunnskap om leiring, leiringsskader og forebygging av hypotermi
 • inngående kunnskap i preoperative vurderinger
 • inngående kunnskap om sentrale risikofaktorer ved anestesi
 • inngående kunnskap i grunnleggende anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • inngående kunnskap i farmakologi innen anestesiologi
 • har grunnleggende kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har grunnleggende innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • har grunnleggende kunnskap om samhandlings- og kommunikasjonsverktøy
 • har grunnleggendekunnskap om betydningen av fagspesifikt og tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Har grunnleggendekunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stressreaksjoner og mestringsstrategier, og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten:

 • vise grunnleggende ferdigheter i praktiske prosedyrer innen anestesisykepleie
 • anvende oppdatert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • anvende anestesisykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende kunnskap til å identifisere og forebygge komplikasjoner ved utøvelse av anestesisykepleie
 • forholde seg kritisk til og anvende teorier og metoder innenfor avansert medisinsk og kirurgisk behandling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har forståelse eget kompetansenivå og konsultere relevant personell ved behov
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende klinisk og teoretisk problemløsning til beste for pasient og pårørende i høyteknologiske omgivelser
 • vurdere og bidra til å iverksette nødvendige medisinske tiltak for å forebygge komplikasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer (f.eks. gruppearbeid, workshops), ferdighetstrening, simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3510 15.0 HØST 2023
SYA3510 15.0 HØST 2023
SYT3000 7.5 HØST 2023
SYG3000 7.5 HØST 2023
SYA3000 7.5 HØST 2023
SYT3002 7.5 HØST 2023
SYG3002 7.5 HØST 2023
SYA3002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Anestesi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.02.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 12
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 26.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 12
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU