course-details-portlet

SYG3024 - Helsekompetanse og personsentrert opplæring og veiledning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten bred og avansert kunnskap om helsefremming, forebygging, rehabilitering og mestring av funksjonssvikt, samt kunnskap om brukerinvolvering og samvalg.

Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til helse og sykdom, og innhenting av helsehistorie ved bruk av ulike screening - og kartleggingsverktøy for å vurdere behov for rehabilitering og helsehjelp. Innholdet er rettet mot å fremme pasient/bruker og pårørendes evne til mestring og egenomsorg, samt utvikle planer for oppfølging ved bruk av e-helse og velferdsteknologi

 • inkludering, likestilling og ikke-diskriminering i helse- og omsorgstjenester.
 • syn på helse og sykdom relatert til alder og kjønn, og sosiale og kulturelle forhold
 • pasienters, brukeres og pårørendes vanlige reaksjoner og behov ved langvarige, kroniske og sammensatte lidelser
 • helsekompetanse som grunnlag for sykdomsforståelse, sykdomshåndtering, mestring og livskvalitet.
 • ivaretakelse av medbestemmelse for brukere, familie og betydningfulle andre
 • personsentrert og familiesentret omsorg
 • helsepedagogikk
 • teorier og modeller for helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende sykepleiefaglig tilnærming
 • kartleggingsverktøy for å vurdere ressurser, helsekompetanse og grad av psykisk, fysisk og sosial livskvalitet og mestring
 • mestringsstøttende tiltak, habilitering og hverdagsrehabilitering
 • miljøterapeutiske arbeidsmetoder
 • oppsøkende team
 • helselogistikk, E-helse og velferdsteknologi

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om de generelle menneskerettigheter og brukerrettigheter i helsetjenesten
 • ha avansert kunnskap om aldersmessige, kjønnsmessige, sosiale og kulturelle ulikheter i syn på helse og sykdom, liv og død
 • ha inngående kunnskap om faktorer som påvirker helsetilstanden hos urbefolkning, minoritetsgrupper og innvandrerbefolkningen
 • ha inngående kunnskap om brukere og pårørendes opplevelser og -erfaringer ved langvarige, kroniske og sammensatte helseproblemer
 • ha avansert kunnskap om ulike kartleggingsverktøy for å vurdere ressurser, helsekompetanse og grad av psykisk, fysisk og sosial livskvalitet og mestring
 • ha god innsikt i andre profesjoners kartleggingsverktøyer, og sykepleiers rolle ved bruk av disse
 • ha avansert kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder som fremmer samhandling med, og mellom, brukere og deres pårørende
 • ha inngående kunnskap om hvordan helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers forståelse for egen helse
 • ha avansert kunnskap om teorier og modeller for helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende sykepleiefaglig tilnærming
 • ha inngående kunnskap om helsepedagogikk
 • ha avansert kunnskap om mestringsstøttende tiltak, habilitering og hverdagsrehabilitering
 • ha avansert kunnskap om miljøterapeutiske arbeidsmetoder
 • ha avansert kunnskap om arbeid i oppsøkende team
 • ha avansert kunnskap om helselogistikk, E-helse og velferdsteknologi

Ferdigheter

 • kritisk vurdere avvik i kommunen relatert til personsentrert sykepleie kritisk
 • vurdere systemfaktorer i organisasjonen som påvirker pasientmedvirkning og en respektfull behandling av pasienter og pårørende
 • bruke relevante metoder for å støtte pasientens mestringsstrategier
 • gjennomføre en individuell tilnærming som vektlegger det unike ved den enkelte pasient
 • analysere og forstå situasjonen ut fra pasientens perspektiv og ut fra pasientens alder, kjønn og verdisett
 • anvende kunnskap som tilrettelegger for og støtter pasientens mestringsstrategier

Generell kompetanse

 • anvende ulike kommunikasjons- og samhandlingsmetoder i møte med pasienter og pårørende
 • analysere og anvende forskningsbasert kunnskap sammen med erfarings- og brukerkunnskap i klinisk praksis
 • vurdere kritisk avviksbehandling i kommunen relatert til personsentrert sykepleie
 • anvende kunnskaper og helsepedagogikk for å etablere et støttende miljø i gjennomføringen av personsentrert sykepleie
 • ta ansvar for å undervise og veilede kollegaer og studenter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Forelesning, gruppearbeid, seminarer, studieoppgaver, simulering, praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • 6 ukers praksisstudier (180 timer)
 • Skriftlige innleveringer
 • Seminarer

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk allmennsykepleie (MAKALLMSP)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3024 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.09.2023

Innlevering
22.09.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU