course-details-portlet

SYG2900 - Bacheloroppgave i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er en avsluttende fordypningsoppgave i sykepleiefaget. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg og anvende kunnskap om sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Bacheloroppgaven kan gjennomføres som litteraturstudium eller et empirisk prosjekt ledet av ansatte ved instituttet eller praksisfeltet. Det er også anledning til å gjennomføre feltstudier i forbindelse med utvekslingsopphold i utlandet. Mulighet for deltagelse i prosjekt avhenger av tilgang på prosjekter ved studiested. I emnet skal studenten anvende forskningsprosessen. Dette innebærer å fordype seg i et avgrenset tema og tilhørende problemstilling, tilegne seg kunnskap om forskningsmetode og forskningsetiske retningslinjer, innsamling og analyse av data i form av strukturerte søk etter relevant forskningslitteratur, eller bruk av empiriske data. Studenten skal også kritisk vurdere og analysere data, presentere og diskutere resultatene i lys av tidligere kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleiens fagområde
 • har kunnskap om kritisk vurdering av forskningslitteratur og andre faglige kilder
 • har kunnskap om hvordan man oppdaterer egen fagkunnskap og utøver kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Ferdigheter

Studenten:

 • formulerer en problemstilling, presenterer og begrunner denne ut fra sykepleiefaglig relevans og oppgavens ramme
 • innhenter, systematiserer og kritisk vurderer relevant forsknings- og faglitteratur i sykepleiefaget
 • presenterer og drøfter faglig kunnskap og relevante forskningsresultater for å besvare problemstillingen og ta begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • reflekterer over og vurderer ivaretakelse av forskningsetiske retningslinjer
 • viser en strukturert og systematisk fremgangsmåte for å besvare en sykepleiefaglig problemstilling gjennom et litteraturstudium eller ved deltakelse i prosjekt.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan formidle sentral kunnskap fra fag- og forskningslitteratur på en akademisk måte, både skriftlig og muntlig
 • viser evne til kritisk-analytisk vurdering og håndtering av innsamlede data
 • viser evne til å delta i konstruktive faglige diskusjoner og bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • kan planlegge og gjennomføre litteraturstudie eller prosjekt i tråd med etiske krav og gitte retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeid og veiledning i par eller ev. individuelt. Seminarer med respondent- og opponentskap. Eventuelt framlegg av oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektskisse, oppgaveveiledning og veiledningsseminarer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Eksamensspråk er norsk (skandinavisk).

Bacheloroppgaven gjennomføres i par eller individuelt (etter søknad). Bacheloroppgaven har to hovedformer: «Litteraturbachelor» og «Prosjektbachelor». Prosjektbachelor er delt i Prosjektbachelor innland og Prosjektbachelor utland.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakter F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres innen samme tema og med samme problemstilling. Når studenten har fått bestått karakter på bacheloroppgaven, men ønsker å forbedre karakter er det mulig å skrive innen samme temaområde, men ikke beholde samme problemstilling. Derav følger endringer i empiri og teori i henhold til ny problemstilling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU .

For å framstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2100, SYA/SYG/SYT2101, SYA/SYG/SYT2102, SYA/SYG/SYT2103, SYA/SYG/SYT2300, EXPH0400, MH2000. Studenten kan stå igjen med 15 studiepoeng praksisstudier i studieplanen ved innleveringstidspunktet for bacheloroppgaven.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2900 15.0 HØST 2020
SYT2900 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100 ALLE

Utlevering
19.09.2023

Innlevering
26.09.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU