course-details-portlet

SYG2302KIR - Komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om utførelse av omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til mennesker med sammensatte sykdomstilstander. Emnet skal gi erfaring i anvendelse av faglige vurderings- og beslutningsprosesser, samt i å arbeide og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt. Emnet legger vekt på at sykepleieutøvelsen er i tråd med prinsipper for pasientsikkerhet og kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • gjør rede for helse og sykdom i ulike faser av livet, og har kunnskap om sammensatte helse- og sykdomsutfordringer
 • har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen

Ferdigheter

Studenten:

 • mestrer komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • utøver faglig forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende lover, og anvender oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet i samsvar med helsemyndighetenes regelverk og faglige retningslinjer
 • behersker hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling i en omsorgsfull og forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • reflekterer og vurderer kritisk utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • gjennomfører sykepleie til mennesker i palliativ fase og bidrar til å sikre en verdig død
 • utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt samarbeid
 • identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette med relevante tiltak
 • kartlegger risiko på individ og systemnivå gjennom risikoscreening og bruk av strukturerte kartleggingsverktøy
 • mestrer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering, herunder oppfølging av den enkelte pasients legemiddelbruk
 • behersker kartleggings- og vurderingsverktøy, samt metoder for kommunikasjon og dokumentasjon
 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å fremme pasientsikkerhet og unngå kvalitetsforskjeller i helsetjenesten
 • mestrer sykepleiehandlinger og praktiske ferdigheter i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • viser innsikt i aktuelle fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på praksisstedet
 • anvender og kobler faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Studenten:

 • arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
 • reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet
 • viser kritisk tilnærming til egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • bidrar til planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
 • formidler synspunkter og deler erfaringer med andre innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til tjenesteutvikling
 • har innsikt i bruk og utvikling av teknologi og digitale løsninger, og viser digital dømmekraft

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 individuell oppgave
 • Veiledningsgrunnlag
 • Test i legemiddelregning

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for deltakelse, fravær og turnus (vaktplan), se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter i emnet er: Veiledningsgrunnlag. Skriftlige innleveringer. Studenten må ha bestått «Test i legemiddelregning - 5. semester» (Testen gjennomføres før emnestart).

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10% for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Alle emnets aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Før oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2100, SYA/SYG/SYT2101(HJE/MED/PSY), SYA/SYG/SYT2102, SYA/SYG/SYT2103(HJE/MED/PSY), SYA/SYG/SYT2300(HJE/MED/PSY), EXPH0400.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT2302KIR 15.0 HØST 2020
SYA2302KIR 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
16.10.2023


12:00


12:05

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering
13.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


09:15

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU