course-details-portlet

SYG2300HJE - Faglig ledelse og tjenesteutvikling - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

I emnet vektlegges helhetlig sykepleie, dette inkluderer likeverd, medvirkning og medbestemmelse. Problemstillinger knyttet til prioritering, ledelse og organisering av helsetjenester på pasient- og tjenestenivå vil ha fokus. Dette omfatter også kvalitet og pasientsikkerhet, med vekt på pasientforløp og sikre pasientoverganger mellom ulike nivå i helsetjenesten. En forutsetning for dette er samhandlingskompetanse, evne til å jobbe tverrprofesjonelt og utvikle team, samt løse konflikter. Emnet skal også gi erfaring i gjennomføring av kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling og gi innsikt i sentrale lover og forskrifter som regulerer områdene helsetjeneste og arbeidsliv. Temaet folkehelse og helse i et kulturelt og globalt perspektiv inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:  

 • har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten 
 • kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner  

Ferdigheter  

Studenten:  

 • anvender faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende pasientforløp
 • anvender kunnskap om kulturforståelse og kulturkompetanse til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • anvender kunnskap om helse, sykdom og kultur for å kartlegge, vurdere, iverksette, gjennomføre og dokumentere sykepleien
 • leder, organiserer og prioriterer oppgaver i sykepleietjenesten 
 • planlegger og gjennomfører kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger
 • viser innsikt i konflikthåndtering i møte med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere forsvarlig legemiddelhåndtering
 • planlegger, dokumenterer og følger opp pasientens legemiddelbruk
 • anvender teknologi og digitale løsninger for å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og rett til medvirkning 
 • reflekterer og kritisk vurderer etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger

Generell kompetanse  

Studenten: 

 • viser selvstendighet i planlegging og utøvelse av sykepleie
 • reflekterer over hvordan teknologi og digitale løsninger kan påvirke sykepleien og tjenestetilbudet 
 • vurderer kvaliteten på sykepleie og tjenestetilbudet, og kan justere egen profesjonsutøvelse
 • reflekterer over etiske problemstillinger som kan oppstå ved prioriteringer i helsetjenesten
 • viser innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå 
 • identifiserer behov for innovasjon/forbedringsarbeid 

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for deltakelse, fravær og turnus (vaktplan), se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter i emnet er: Veiledningsgrunnlag. Skriftlige innleveringer.

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10% for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse i emnet:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Alle emnets aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen i emnet. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Før oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2101(MED/KIR/PSY), SYA/SYG/SYT2103(MED/KIR/PSY), EXPH0400.

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2300HJE 15.0 HØST 2020
SYT2300HJE 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
16.10.2023


12:00


12:05

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering
13.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


09:15

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU