course-details-portlet

SYG2103KIR - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom og helseutfordringer. Brukermedvirkning, undervisning og veiledning til pasient og pårørende er sentrale områder i emnet. Emnet skal gi studenten kunnskap om organisering av sykepleietjenesten og hvilken betydning det har for å ivareta pasientsikkerhet og sikre helhetlig og kvalitativt god sykepleie. Forsvarlig legemiddelhåndtering er sentralt fokus i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid i sykepleie
 • har bred kunnskap om de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling, relevant for den aktuelle praksisarena

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger, vurderer, gjennomfører og dokumenterer sykepleie ut fra kunnskap om helsefremming, forebygging og rehabilitering
 • planlegger, vurderer, gjennomfører og dokumenterer behov for sykepleie ut fra pasienters ulike reaksjoner på sykdom, behandling og helseutfordringer
 • planlegger, vurderer, gjennomfører og dokumenterer behov for sykepleie ut fra pasienters ressurser, behov og mestringsevne
 • planlegger, vurderer og gjennomfører sykepleie etter gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
 • gjennomfører kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleie
 • leder og organiserer sykepleien til en eller flere pasienter / brukere
 • deltar aktivt i koordinerende funksjoner og vurderer behov for tverrprofesjonell / tverrsektoriell samhandling
 • anvender relevante kartleggingsverktøy
 • håndterer legemidler forsvarlig og følger opp konsekvenser av legemiddelbruk
 • deltar i kvalitetssikring av den enkelte pasients legemiddelbehandling
 • planlegger og gjennomfører veiledning og informasjonsformidling til pasienter og pårørende ut fra lærings-, mestrings- og/eller endringsperspektiv
 • planlegger og gjennomfører veiledning og undervisning til studenter og relevant helsepersonell
 • anvender relevant relasjons- og kommunikasjonskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
 • vurderer, planlegger, gjennomfører og evaluerer sykepleie ut fra kulturkompetanse og kulturforståelse
 • behersker bruk av hygieniske prinsipper i sykepleie
 • anvender praksisstedets dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy

Generell kompetanse

Studenten:

 • reflekterer over egne holdninger og har etisk bevissthet i samhandling med pasient og pårørende
 • vurderer risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper/tiltak for å redusere pasientskader
 • anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • utøver kunnskapsbasert sykepleie (erfarings-, bruker- og forskningskunnskap)

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for deltakelse, fravær og turnus (vaktplan), se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter i emnet er: Veiledningsgrunnlag. Skriftlige innleveringer.

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10% for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse i emnet:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Alle emnets aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen i emnet. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Før oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYG/SYT/SYA1000, SYG/SYT/SYA1001, SYG/SYT/SYA1002, SYG/SYT/SYA1003KOM, EXPH0400, SYG/SYT/SYA2101(HJE/MED/PSY).

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres kjent på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2103KIR 15.0 HØST 2020
SYT2103KIR 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
16.10.2023


12:00


12:05

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU