course-details-portlet

SYG2101HJE - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Praksisstudiene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å planlegge, vurdere, beslutte, utføre, dokumentere og evaluere sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom. Emnet gir kunnskap om sykdommer og behandlingsformer og konsekvenser av sykdom og behandling. Kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer, og sykepleiers ferdigheter i målrettet og innsiktsfull kommunikasjon er sentralt, samt erfaring i tverrprofesjonelt samarbeid. Emnet skal gi studenten erfaring i problemstillinger knyttet til etiske utfordringer, prioritering, ledelse og organisering av sykepleietjenesten. Emnet skal gi erfaring med hvordan og hvorfor sentrale lover og myndighetskrav er retningsgivende både for helsetjenesten som helhet og den enkelte sykepleiers arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen
 • har kunnskap om akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling, relatert til aktuell praksisarena
 • har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling påvirker pasienters behov for sykepleie

Ferdigheter

Studenten:

 • anvender kunnskap for å planlegge, vurdere, utføre og dokumentere sykepleie
 • anvender gjeldende dokumentasjonssystem
 • viser ferdigheter og håndterer medisinsk-teknisk utstyr i samsvar med kvalitetssikrede retningslinjer / relevante praktiske prosedyrer
 • behersker ulike metoder for systematisk kartlegging av pasientens situasjon/tilstand
 • deltar aktivt i pasientbehandling knyttet til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • kommuniserer målrettet i samspill med pasient, pårørende og medarbeidere
 • håndterer legemidler forsvarlig
 • utfører sykepleie som ivaretar kvalitet og pasientsikkerheten
 • utfører sykepleie i samsvar med prinsipper for smittevern
 • utfører sykepleietiltak ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
 • deltar aktivt i planlegging og prioritering av sykepleie i samarbeid med medstudenter og medarbeidere
 • vurderer pasientens behov for tverrprofesjonell kompetanse
 • deltar i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • etablerer relasjon med pårørende og har kunnskap om deres reaksjon på pasienters sykdomstilstand, samt ivaretar deres behov
 • anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • arbeider kunnskapsbasert med fokus på brukerkunnskap

Generell kompetanse

Studenten:

 • utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • identifiserer og kritisk reflekterer over etiske problemstillinger, og kommer med forslag til løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for deltakelse, fravær og turnus (vaktplan), se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter i emnet er: Veiledningsgrunnlag. Skriftlige innleveringer.

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10% for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Alle emnets aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen i emnet. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiested som en er tatt opp ved.

For oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1003KOM.

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2101HJE 15.0 HØST 2020
SYT2101HJE 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
11.12.2023


08:00


09:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU