course-details-portlet

SYG1003KOM - Sykepleierens observasjon og vurdering av pasientens helse og sykdom - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskaper og ferdigheter i å kartlegge og vurdere grunnleggende behov, og foreslå sykepleietiltak. I emnet er det lagt vekt på utøvelse av grunnleggende sykepleieferdigheter, bruk av smitteverntiltak, dokumentasjon og pasientsikkerhet. Andre tema er kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, forståelse for pasientens kulturelle bakgrunn, og planlegging og organisering av eget arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kjennskap til ulike kartleggings- og vurderingsverktøy i utøvelse av sykepleie, relevant for aktuelt praksissted
 • forstår betydningen av taushetsplikt i utøvelse av sykepleie

Ferdigheter

Studenten:

 • utfører grunnleggende stell
 • kartlegger og vurderer pasientens grunnleggende behov, og tar ansvar for å formidle egne vurderinger til medarbeidere
 • utfører sykepleieferdigheter i tråd med praksisstedets retningslinjer / prosedyrer
 • anvender, under veiledning, relevant medisinsk-teknisk utstyr
 • planlegger og gjennomfører eget arbeid på en hensiktsmessig måte
 • overholder taushetsplikten
 • deltar ved dokumentasjon av sykepleie og anvender fagterminologi
 • kjenner til retningslinjer for legemiddelhåndtering og deltar i istandgjøring og utdeling av legemidler
 • gjennomfører basale smitteverntiltak i utøvelse av sykepleie
 • tar hensyn til pasienters og pårørendes kulturelle og språklige bakgrunn

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender relevant fagspråk skriftlig og muntlig
 • forstår betydningen av yrkesetiske retningslinjer
 • tilegner seg erfaringsbasert kunnskap i tråd med prinsippene for kunnskapsbasert sykepleie
 • kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende, basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • reflekterer over og tar hensyn til pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer
 • utøver sykepleie ut fra et helhetlig menneskesyn
 • reflekterer over egne handlinger og opplevelser

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om støtte til dekning av utgifter til reise og opphold i tråd med "Retningslinjer for økonomisk tilskudd".

Mer om vurdering

Praksisemner har ulike obligatoriske krav og aktiviteter:

Generelle krav til praksisemner:

 • Alle praksisemner har krav om 90 % studiedeltakelse
 • Som hovedregel følger studenten veileders turnus /arbeidstid eller turnus som er utarbeidet av praksisstedet
 • Studiedager skal fordeles jevnt utover hele praksisperioden, og kan ikke samles opp

(Jf Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier).

Obligatoriske aktiviteter som inngår i studiedeltakelsen:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Veiledningsgrunnlag
 • Individuell oppgave

Alle obligatoriske krav og aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen. Detaljert informasjon om obligatoriske krav og aktiviteter blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiested som en er tatt opp ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1003KOM 15.0 HØST 2020
SYT1003KOM 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU