course-details-portlet

SYG1003KOM - Sykepleierens observasjon og vurdering av pasientens helse og sykdom - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskaper og ferdigheter i å gjennomføre vurderings- og beslutningsprosesser i utøvelsen av sykepleie med vekt på pasientsikkerhet. Sykepleieprosessen og dokumentasjon er derfor sentrale områder. I emnet er det lagt vekt på utøvelse av grunnleggende sykepleieferdigheter og bruk av smitteverntiltak. Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, forståelse for pasientens kulturelle bakgrunn, og planlegging og organisering av eget arbeid, er andre sentrale områder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om kartleggings- og vurderingsverktøy i sykepleieutøvelsen
 • forstår betydningen av yrkesetiske retningslinjer i utøvelsen av sykepleie
 • forstår hvordan taushetsplikten påvirker rollen som sykepleier

Ferdigheter

Studenten:

 • utøver grunnleggende sykepleie utfra kunnskap og faglig forsvarlighet
 • kartlegger og vurderer grunnleggende behov med bakgrunn i vurderings- og beslutningsprosesser
 • observerer pasientens helsetilstand og vurderer konsekvensene for pasientens grunnleggende behov, og tar ansvar for å formidle informasjonen videre til medarbeidere
 • deltar i planlegging og gjennomføring av kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • utfører grunnleggende sykepleieferdigheter på en forsvarlig måte ut fra pasientens behov for helsehjelp
 • anvender relevant medisinsk teknisk utstyr
 • leder eget arbeid
 • overholder taushetsplikten
 • deltar i og anvender standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kjenner til retningslinjer for legemiddelhåndtering og deltar i legemiddelhåndteringsprosessen
 • gjennomfører basale smitteverntiltak i utøvelse av sykepleie
 • reflekterer over og tar hensyn til pasienters og pårørendes kulturelle og språklige bakgrunn i planlegging og gjennomføring av sykepleie

Generell kompetanse

Studenten:

 • anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • oppøver erfaringsbasert kunnskap i tråd med prinsippene for kunnskapsbasert sykepleie
 • reflekterer over og tar hensyn til pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer
 • viser respekt for pasienters og brukeres rett til medvirkning
 • utøver sykepleie ut fra et helhetlig menneskesyn
 • reflekterer over egne handlinger, opplevelser og reaksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for tilstedeværelse, fravær og vaktplan, se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter i emnet: Veiledningsgrunnlag. Skriftlige innleveringer.

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10% for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Alle emnets aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiested som en er tatt opp ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1003KOM 15.0 HØST 2020
SYT1003KOM 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU