course-details-portlet

SYG1002 - Sykepleierens observasjon og vurdering av pasientens helse og sykdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 30/100 1 timer E
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet bygger videre på kunnskap om grunnleggende behov og gjør rede for hvordan sykdom, lidelse og helsesvikt påvirker behov og funksjoner. Her vektlegges kliniske observasjoner og kartlegging som en del av sykepleiernes vurderings- og beslutningsprosesser. Aldringsforandringer hos den eldre pasienten er i fokus. Emnet gir kunnskap om kommunikasjonsprosesser, utvalgte psykologiske teorier og kultursensitiv sykepleie. Videre forklares farmakologiske prosesser og emnet gir kunnskap om legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • beskriver pasienters og pårørendes reaksjoner på sykdom, lidelse og helsesvikt
 • beskriver hvilken betydning pasientens og pårørendes kulturbakgrunn har for opplevelsen av helse og sykdom
 • forklarer hvordan sykdom, lidelse og helsesvikt påvirker pasientens grunnleggende behov og funksjoner
 • forklarer ulike kartleggingsverktøy til bruk i datainnsamling
 • forklarer utvalgte psykologiske og sosiale teorier og prosesser
 • forklarer aldersforandringer
 • forklarer kommunikasjonsprosesser for å utvikle relasjons- og veiledningskompetanse
 • forklarer innholdet i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • forklarer generelle farmakologiske prosesser
 • forklarer samtykkekompetanse og bruk av tvang
 • gjør rede for personsentrert omsorg
 • gjør rede for generelle patofysiologiske prosesser
 • gjør rede for utvalgte sykdommer, symptomer og behandling
 • gjør rede for sentrale momenter i legemiddelhåndteringsprosessen
 • gjør rede for prosessene i livets sluttfase

Ferdigheter

Studenten:

 • anvender sykepleierens vurderings- og beslutningsprosess, kunnskap om grunnleggende behov og utvalgte sykdommer i utøvelse av sykepleie
 • anvender kommunikasjonsprosesser i utviklingen av relasjons‐ og veiledningskompetanse
 • anvender relevante kartleggingsverktøy
 • begrunner utøvelsen av utvalgte praktiske ferdigheter
 • anvender kunnskap om legemiddelhåndtering og utregning av dose, styrke og mengde ved bruk av enkeltlegemidler

Generell kompetanse

Studenten:

 • viser respekt for liv og verdighet
 • reflekterer over egen og andres utøvelse av sykepleie
 • anvender kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Læringsteamsarbeid med casebasert undervisning. Medstudentvurdering. Seminarer. Ferdighetstrening/Simulering. E-læringskurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar: Etikk, kommunikasjon og relasjoner
 • Seminar: Diabetes og aldring
 • Seminar: Demens, kommunikasjon og etikk
 • Seminar : Sykepleie ved livets slutt
 • Simulering - Injeksjonsteknikk
 • Simulering - Perifert venekateter
 • Simulering - Fullskalasimulering
 • Test i legemiddelregning
 • Skriftlig innlevering- pleieplan

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Emnet består av to delvurderinger. Delvurdering 1: individuell flervalgseksamen (Vekting 30%). Delvurdering 2: Individuell hjemmeeksamen (Vekting 70%).

Delvurderingene kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA1002 15.0 HØST 2020
SYT1002 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 30/100 E 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 80
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 90
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering
04.06.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 30/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU