course-details-portlet

SYA3904 - Masteroppgave i helsesykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig høring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig høring 100/100

Faglig innhold

Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller to sammen. Studenten skal velge tema og problemstilling for masteroppgaven innenfor de tema som favnes av masterprogrammet i helsesykepleie, og i tråd med emnebeskrivelsen for masteroppgaven. Tema og problemstilling utarbeides i samråd med veileder(e). Arbeidet med oppgaven vil omfatte gjennomføring av et forskningsprosjekt med analyse av data og skriving av en systematisk forskningsrapport i henhold til forskningsetiske retningslinjer og krav til god vitenskapelig praksis innenfor den forskningsmetodikk som velges for oppgaven. Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Disse retningslinjene skal følges. Masteroppgaven kan utformes som en monografi eller som en artikkel som følges av en utdypende tekst («kappe»).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • viser spesialisert kunnskap om en valgt problemstilling innen helsesykepleiers fagområde
 • kan redegjøre for ulike vitenskapelige metoder og kunnskapskilder

Ferdigheter:

Studenten

 • kan vurdere valg av studiedesign og forskningsmetode
 • kan selvstendig anvende, analysere og fortolke relevante teorier og metoder
 • kan gjennomføre et avgrenset selvstendig vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innenfor de tema som favnes av masterprogrammet i helsesykepleie
 • kan identifisere aktuelle forskningsområder, og bidra til kunnskap innen sitt fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, begrenset til 30 timer per masteroppgave, inkludert veileders for- og etterarbeid. Masterseminar. Masterdager.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på tre masteroppgaveseminarer
 • Minimum to obligatoriske veiledningstimer

Mer om vurdering

Veiledning, begrenset til 30 timer per masteroppgave, inkludert veileders for- og etterarbeid. Masterseminar.

Obligatorisk aktivitet:

 • Deltakelse på tre masteroppgaveseminarer
 • Minimum to obligatoriske veiledningstimer

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig høring. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig høring. Muntlig høring kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Hvis to studenter skriver sammen, skal den muntlige høringen være individuell. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter.

Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig høring. Ved karakteren F (ikke bestått), kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang. Emneansvarlig for masteroppgaven setter, i samråd med studenten og veileder(e), en ny innleveringsfrist inntil seks måneder frem i tid. Instituttleder bestemmer hvor mye veiledning studenten har krav på ved omarbeiding (anslagsvis 10 timer, inkludert veileders forberedelser). Ved omarbeiding er arbeidskrav 1 og 2 godkjent, arbeidskrav 3 er ikke godkjent og må gjennomføres før innlevering av den bearbeidet masteroppgaven.

Når studenten har fått bestått karakter på masteroppgaven, er det ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Forkunnskapskrav

Godkjent prosjektbeskrivelse fra emnet SYA/SYT3407 Prosjektplan, vitenskapsteori og forskningsetikk. Alle emner som inngår i masterprogrammet i helsesykepleie (tilsammen 90 sp) må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3904 30.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig høring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med muntlig høring 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU