course-details-portlet

SYA3903 - Masteroppgave i avansert klinisk allmennsykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig høring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig høring 100/100

Faglig innhold

Arbeidet med masteroppgaven strekker seg over studiets to siste semestre. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og utgjør et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning. Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Masteroppgaven kan være en systematisk kunnskapsgjennomgang (systematic review). Dersom masteroppgaven utformes som en artikkel skal denne følges av en utdypende tekst («kappe») på inntil 5000 ord.

Utformingen av en prosjektbeskrivelse er en viktig del av arbeidet med masteroppgaven. Hensikten er at studenten skal lage en plan for gjennomføringen av masterprosjektet.

Nærmere informasjon er gitt i Retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om forskning innen klinisk sykepleie innen sitt fagområde
 • ha kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, under veiledning
 • vurdere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse strukturert innen sitt prosjekt
 • formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • være i stand til å teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • vurdere valg av studiedesign og forskningsmetode som er best egnet for å besvare problemstillingen
 • anvende vitenskapelig teori og metoder for forskning på en selvstendig måte
 • identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med forskning generelt og egen oppgave spesielt
 • ha ferdigheter til å bearbeide og analysere data
 • analysere kritisk og granske eget og andres arbeid
 • formidle kunnskap med utgangspunkt i egen forskning
 • framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
 • kritisk og konstruktivt granske, vurdere og diskutere eget og andres vitenskapelige arbeid

Generell kompetanse

 • bidra til kunnskapsutvikling innenfor klinisk fordypningsområde
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor klinisk sykepleie
 • identifisere aktuelle områder i helsevesenet der det savnes kunnskap
 • delta i en akademisk diskurs på sitt fagområde i nasjonale og internasjonale fora
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • presentere en problemstilling og diskutere resultater ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående emne. Masteroppgaven kan være en individuell oppgave, men to studenter kan også skrive sammen.

Om masteroppgaven er en systematisk kunnskapsgjennomgang (systematic review) må to studenter skrive sammen.

Veiledning 45 timer (inkludert veileders for- og etterarbeid) med tildelt veileder.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent prosjektplan
 • Oppgave i personvern og etikk
 • Gjennomføre og presentere et systematisk søk
 • Deltakelse i seminar 1
 • Veiledning 2 timer
 • Deltakelse i seminar 2
 • Deltakelse i seminar 3
 • Skriftlig innlevering vitenskapsteori

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig høring. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig høring. Muntlig høring kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Hvis to studenter skriver sammen, skal den muntlige høringen være individuell. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter.

Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig høring. Ved karakteren F (ikke bestått), kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang. Emneansvarlig for masteroppgaven setter, i samråd med studenten og veileder(e), en ny innleveringsfrist inntil seks måneder frem i tid. Instituttleder bestemmer hvor mye veiledning studenten har krav på ved omarbeiding (anslagsvis 10 timer, inkludert veileders forberedelser). Ved omarbeiding er alle tidligere arbeidskrav godkjent før innlevering av den bearbeidet masteroppgaven.

Når studenten har fått bestått karakter på masteroppgaven, er det ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere masteroppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk allmennsykepleie (MAKALLMSP)

Forkunnskapskrav

Alle forutgående emner som inngår i masterprogrammet (tilsammen 75 studiepoeng) må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3903 45.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig høring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med muntlig høring 100/100

Utlevering
01.05.2024

Innlevering
15.05.2024


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU