course-details-portlet

SYA3555 - Praksis 1 - Kreftsykepleie og kreftbehandling i spesialisthelsetjenesten

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

I emnet vektlegges kreftsykepleie og aktiv kreftbehandling samt konsekvenser av behandlingen i spesialisthelsetjenesten. Studenten arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjon og følgende ansvarsområder innen:

 • Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse.
 • Systematisk kartlegging av pasientens symptomer, behov, ressurser og totalsituasjon.
 • Kunnskapsbasert praksis og etisk refleksjon uavhengig av behandlingsmål.
 • Medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og kirurgi.
 • Akutte, kritiske og komplekse situasjoner.
 • Smitterisiko og smittevern.
 • Legemiddelbehandling og farmakologi.
 • Avansert smertebehandling og symptomlindring.
 • Senskader og utfordringer som resultat av sykdom og behandling.
 • Person- og familiesentrert kreftsykepleie.
 • Kommunikasjon, undervisning, veiledning, medbestemmelse og samvalg relatert til pasienter og pårørende.
 • Prehabilitering og rehabilitering.
 • Tidlig integrering av palliasjon.
 • Pasientsikkerhet og smittevern.
 • Tverrprofesjonelt samarbeid og koordinerte tjenester.
 • Lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk
 • har avansert kunnskap om person- og familiesentrert kreftsykepleie, herunder pasienter med kreft og pårørendes reaksjoner og behov i pasientforløpet på tvers av alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, sosioøkonomisk, språklig og kulturell bakgrunn
 • har avansert kunnskap om psykiske reaksjoner, åndelige, kulturelle og eksistensielle behov og reaksjoner ved krise, tap og sorg hos pasienter, pårørende og etterlatte
 • har avansert og spesifikk kunnskap om utvikling av kreftsykdommer, deres patofysiologi, diagnostikk og behandlingsprinsipper, herunder kirurgi, medikamentell kreft- og strålebehandling, i tråd med kunnskapsutviklingen
 • har avansert og spesifikk kunnskap om bivirkninger, komplikasjoner og seneffekter relatert til kreftsykdom og behandling samt forebygging, lindring og håndtering av disse
 • har avansert kunnskap om farmakologi og legemiddelbehandling innen kreftbehandling
 • har inngående kunnskaper om avansert smertebehandling, og annen symptomlindrende behandling
 • har inngående kunnskap om mikrobiologi, smitterisiko, sepsisutvikling, antibiotika-bruk og smittevern som er relevant for kreftsykepleie
 • har inngående kunnskap om hvordan psykisk helse, alder, multimorbiditet, ernæringstilstand, språklig og kulturell bakgrunn og sosioøkonomiske forhold påvirker helse, kreftsykdom, valg av behandling og utøvelse av kreftsykepleie
 • har inngående kunnskaper om kommunikasjon med kreftsyke barn og ungdom og deres særskilte behov og rettigheter, herunder kunnskap om samiske barns rettigheter som urfolksbarn
 • har inngående kunnskap om helsepedagogikk og ulike kommunikasjons- og veiledningsmodeller som grunnlag for inkludering, medbestemmelse og samvalg hos pasienter og pårørende

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre kreftsykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser
 • kan bruke relevante metoder til å kartlegge og ivareta barn som pårørende til pasienter med kreft og gjennomføre relevante tiltak
 • kan analysere og systematisk vurdere komplekse pasientsituasjoner relatert til kreftsykdom og behandling, herunder akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til pasienter med kreft
 • kan selvstendig gjennomføre medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og rutiner for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og miljø etter gjeldende lovverk
 • kan bruke relevante smittevernstiltak rettet mot pasienten, miljøet og aktuell kontekst
 • kan bruke relevante metoder innen kommunikasjon, undervisning og veiledning for å bidra til å fremme håp, livskvalitet og mestring hos pasienter og pårørende gjennom pasientforløpet uavhengig av behandlingsmål
 • kan analysere ressurser og helsekompetanse til pasienter og pårørende, og gjennomføre relevante tiltak
 • kan vurdere behov for å iverksette ernæringstiltak og om nødvendig henvise videre
 • kan i samarbeid med behandlingsteamet tidlig introdusere og tilpasse et palliativt forløp og koordinere tjenestene for den kreftsyke og pårørende
 • kan bruke digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike digitale informasjonskilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og håndtere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger samt delta i tverrfaglige etiske diskusjoner rundt behandling og oppfølging av kreftpasienter og pårørende
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å vurdere og prioritere behov for helsehjelp til utsatte og sårbare pasientgrupper
 • kan formidle trygghet og tillit i samhandling med pasienter og pårørende, inkludert barn som pårørende
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å utføre kreftsykepleie til pasienter i tråd med de medisinske, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om smittevern for å vurdere behov, iverksette og lede smittevernstiltak der kreftsykepleie utøves
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å ivareta og følge opp kreftoverlevere med senskader og utfordringer som resultat av sykdom og behandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan diagnose og behandling kan påvirke helse, inkludert seksuell helse
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å veilede pasienter og pårørende om behandlingsvalg og tilrettelegge for prehabilitering og tidlig rehabilitering
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan diagnose og behandling kan påvirke ernæringsstatus og kunne følge opp dette
 • kan bidra til at implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr er faglig forsvarlig
 • kan formidle og kommunisere om forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og erfaringer til å mobilisere og delta i forpliktende tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av tjenestene

Læringsformer og aktiviteter

Veiledede praksisstudier i 6 uker, refleksjonsgruppe i klinikk eller digitalt, og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig konkretisering av læringsutbytte
 • Individuell skriftlig oppgave: symptomkartlegging

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH - Kunnskapsbasen - NTNU

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3555 7.5 HØST 2023
SYA3241 7.5 HØST 2023
SYT3241 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Kreftsykepleie
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU