course-details-portlet

SYA3550 - Kreftsykepleie - medisinsk behandling, rehabilitering og palliasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Kreftsykepleie - tenkning og psykososiale emner:

 • Kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområder, kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid.
 • Helsefremming og person- og familiesentrert omsorg i arbeid med alvorlig syke.
 • Håp, krise, stress, sorg, mestring og livskvalitet.
 • Kommunikasjon og samhandling - relasjonskunnskap og flerkulturelt perspektiv i møte med pasient og pårørende.
 • Helsepedagogikk, undervisning, veiledning, inkludering, medbestemmelse og samvalg.

Pasienter med kreft:

 • Å få diagnosen kreft - ulike faser av sykdommen - opplevelsesdimensjonen.
 • Aldersperspektivet og roller i livet.
 • Kreft som akutt og kronisk sykdom.

Kreftsykepleie og ulike behandlingsformer:

 • Onkologi og tumorbiologi - ulike kreftformers årsak, diagnostikk og utredning.
 • Medikamentell kreftbehandling: hormon-, immun- og cytostatikabehandling, og farmakologi.
 • Akutte situasjoner.
 • Strålebehandling: strålefysikk og strålevirkning/bivirkning.
 • Kreftsykepleie ved medikamentell kreft- og strålebehandling.
 • Kirurgisk behandling av kreft.
 • Barns og ungdoms spesielle behov og rettigheter.
 • Kreftsykepleiers rolle i forebygging, helsefremming og personsentrert omsorg i arbeid med alvorlig syke og døende.
 • Etiske problemstillinger knyttet til ulike behandlingsformer og avslutning av livsforlengende behandling.
 • Lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy.

Følger av sykdom og behandling - rehabilitering:

 • Seksualitet og kroppsoppfatning.
 • Komplementær og alternativ medisin.
 • Nedsatt immunforsvar, mikrobiologi, antibiotika-bruk og smittevern.
 • Senskader.
 • Ernæring og ernæringsfysiologi.
 • Prehabilitering og rehabilitering.

Palliasjon:

 • Symptomlindring og avansert smertebehandling.
 • Ulike perspektiv på døden.
 • Å dø i institusjon og hjemme.
 • Eutanasi.
 • Begrensning av livsforlengende behandling.
 • Organisatoriske forhold.
 • Etikk.
 • Helhetlig ivaretakelse av pasient og pårørende.
 • Kommunikasjon mellom pasient, pårørende og helsepersonell.
 • Omsorg ved livets slutt.

Tverrprofesjonelt samarbeid og nettverksarbeid:

 • Tverrfaglighet - samhandling og digitalisering.
 • Pårørende - inkludert barn og ungdoms opplevelser, behov og rettigheter gjennom hele sykdomsforløpet, og som etterlatte.
 • Familiesamtaler og etiske utfordringer i et familieperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kreftsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har avansert kunnskap om person- og familiesentrert kreftsykepleie, herunder pasienter med kreft og pårørendes reaksjoner og behov i pasientforløpet på tvers av alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, sosioøkonomisk, språklig og kulturell bakgrunn
 • har avansert kunnskap om psykiske reaksjoner, åndelige, kulturelle og eksistensielle behov og reaksjoner ved krise, tap og sorg hos pasienter, pårørende og etterlatte
 • har avansert kunnskap på sentrale fenomen som håp, livskvalitet og mestring i kreftsykepleie
 • har avansert og spesifikk kunnskap om utvikling av kreftsykdommer, deres patofysiologi, diagnostikk og behandlingsprinsipper, herunder kirurgi, medikamentell kreft- og strålebehandling, i tråd med kunnskapsutviklingen
 • har avansert og spesifikk kunnskap om bivirkninger, komplikasjoner og seneffekter relatert til kreftsykdom og behandling samt forebygging, lindring og håndtering av disse
 • har avansert kunnskap om farmakologi og legemiddelbehandling innen kreftbehandling
 • har inngående kunnskaper om avansert smertebehandling, og annen symptomlindrende behandling
 • har inngående kunnskap om mikrobiologi, smitterisiko, sepsisutvikling, antibiotika-bruk og smittevern som er relevant for kreftsjukepleie
 • har inngående kunnskap om hvordan psykisk helse, alder, multimorbiditet, ernæringstilstand, språklig og kulturell bakgrunn og sosioøkonomiske forhold påvirker helse, kreftsykdom, valg av behandling og utøvelse av kreftsykepleie
 • har inngående kunnskaper om kommunikasjon med kreftsyke barn og ungdom og deres særskilte behov og rettigheter, herunder kunnskap om samiske barns rettigheter som urfolksbarn
 • har inngående kunnskap om helsepedagogikk og ulike kommunikasjons- og veiledningsmodeller som grunnlag for inkludering, medbestemmelse og samvalg hos pasienter og pårørende
 • har inngående kunnskap om organisering av det palliative helse- og omsorgstilbudet i Norge
 • har inngående kunnskap om kommunikasjon med pasienter med livstruende eller livsbegrensendesykdom og deres pårørende
 • har inngående kunnskap om symptomkartlegging og lindring av komplekse sykdomstilstander i det palliative forløpet
 • har inngående kunnskap om etiske og faglige aspekter relatert til alvorlig sykdom og død
 • har avansert kunnskap om pasientens, pårørendes og etterlattes reaksjoner samt åndelige og eksistensielle behov i palliative pasientforløp inkludert barn og ungdom
 • har avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har avansert kunnskap om e-helse, informasjons- og velferdsteknologi for å ivareta kontinuitet i pasientforløpet
 • har inngående kunnskap om hvordan digitalisering bidrar til samhandling og samarbeid blant helsepersonell
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid innen kreftsykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og systematisk vurdere komplekse pasientsituasjoner relatert til kreftsykdom og behandling, herunder akutte og kritiske situasjoner
 • kan bruke relevant kunnskap til selvstendig å planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie til pasienter med kreft
 • kan gjøre rede for medikamentell kreftbehandling etter gjeldende prosedyrer og rutiner for å ivareta pasientsikkerhet, egen helse og miljø etter gjeldende lovverk
 • kan bruke relevante metoder innen kommunikasjon, undervisning og veiledning for å bidra til å fremme håp, livskvalitet og mestring hos pasienter og pårørende gjennom pasientforløpet uavhengig av behandlingsmål
 • kan analysere ressurser og helsekompetanse til pasienter og pårørende, og gjennomføre relevante tiltak
 • kan vurdere behov for å iverksette ernæringstiltak og om nødvendig henvise videre
 • kan bruke relevant kunnskap om hvordan behandlingsteamet tidlig kan introdusere og tilpasse et palliativt forløp og koordinere tjenestene for den kreftsyke og pårørende
 • kan anvende aktuelle verktøy for å kartlegge, vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie- og medisinske tiltak rettet mot lindring av symptomer i det palliative forløpet for pasienter og deres pårørende
 • kan bruke sine kunnskaper til å fremme helse, mestring og livskvalitet hos den palliative kreftpasient og dens pårørende samt medvirke til en verdig død
 • kan anvende kunnskap om behandling av forskjellige sammensatte symptomer, inkludert grunnleggende medikamentell og ikke-medikamentell behandling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og håndtere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å vurdere og prioritere behov for helsehjelp til utsatte og sårbare pasientgrupper
 • kan formidle trygghet og tillit i samhandling med pasienter og pårørende, inkludert barn som pårørende
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å utføre kreftsykepleie til pasienter i tråd med de medisinske, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å ivareta og følge opp kreftoverlevere med senskader og utfordringer som resultat av sykdom og behandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan diagnose og behandling kan påvirke helse, inkludert seksuell helse
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å veilede pasienter og pårørende om behandlingsvalg og tilrettelegge for prehabilitering og tidlig rehabilitering
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om hvordan diagnose og behandling kan påvirke ernæringsstatus og kunne følge opp dette
 • kan anvende avanserte kunnskaper og ferdigheter i palliasjon til pasienter med livstruende eller livsbegrensende sykdom, og deres pårørende
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, problembasert læring (PBL), seminar, simulering, refleksjon og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Test i medikamentell kreft- og strålebehandling.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav: behandlings- og rehabiliteringsfasen
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav: palliativ fase
 • Gruppeoppgave i etikk med muntlig fremlegg.
 • Obligatorisk oppmøte til undervisning

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3550 22.5 HØST 2023
SYA3011 22.5 HØST 2023
SYT3011 22.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Kreftsykepleie
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU