course-details-portlet

SYA3541 - Operasjonssykepleie 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i operasjonssykepleie nedfelt i Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning for å kunne møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie og bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk.
 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområder
 • har avansert kunnskap om personsentrert operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om operasjonspasientens og pårørendes behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres.
 • har inngående kunnskap om organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi.
 • har avansert kunnskap om mikrobiologi og smittevern.
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for operasjonssykepleie.
 • har avansert kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi.
 • har inngående kunnskap om kirurgi og kirurgiske undersøkelser, herunder pre- og postoperativ sykepleie.
 • har inngående kunnskap om traumatologi og traumebehandling.
 • har avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, pandemi, terror og i krigs- og katastrofeområder.
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende.
 • har avansert kunnskap om operasjonsavdelingens oppbygning, utforming og funksjoner.
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen.
 • har inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten.
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsforståelse, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid.
 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling.
 • har inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter.
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetskultur for å forbedre og kontrollere operasjonssykepleien.
 • har avansert kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og undersøkelse perioperativt.
 • har inngående kunnskap om ressursbruk, prioriteringer og bærekraft i operasjonsavdelingen.
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid innen operasjonssykepleie.

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie.

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan analysere og drøfte etiske dilemmaer, og kommunisere disse i faglige diskusjoner.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeidskrav
 • Obligatorisk oppmøte til undervisning

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen (teller 100%). Karakter A-F. Ett skriftlig arbeidskrav (OBLIG1).

Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte.

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3541 7.5 HØST 2023
SYG3541 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Operasjonssykepleie
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU