course-details-portlet

SYA3541 - Operasjonssykepleie 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i operasjonssykepleie nedfelt i Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning for å kunne møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie og bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk.
 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområder
 • har avansert kunnskap om personsentrert operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om operasjonspasientens og pårørendes behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres.
 • har inngående kunnskap om organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi.
 • har avansert kunnskap om mikrobiologi og smittevern.
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for operasjonssykepleie.
 • har avansert kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi.
 • har inngående kunnskap om kirurgi og kirurgiske undersøkelser, herunder pre- og postoperativ sykepleie.
 • har inngående kunnskap om traumatologi og traumebehandling.
 • har avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, pandemi, terror og i krigs- og katastrofeområder.
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende.
 • har avansert kunnskap om operasjonsavdelingens oppbygning, utforming og funksjoner.
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen.
 • har inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten.
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsforståelse, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid.
 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling.
 • har inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter.
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetskultur for å forbedre og kontrollere operasjonssykepleien.
 • har avansert kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og undersøkelse perioperativt.
 • har inngående kunnskap om ressursbruk, prioriteringer og bærekraft i operasjonsavdelingen.
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid innen operasjonssykepleie.

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie.
 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid.

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan analysere og drøfte etiske dilemmaer, og kommunisere disse i faglige diskusjoner.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen (teller 100%). Karakter A-F. Ett skriftlig arbeidskrav (OBLIG1).

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3541 7.5 HØST 2023
SYG3541 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Operasjonssykepleie
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU