course-details-portlet

SYA3540 - Operasjonssykepleie 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Studenten skal utvikle grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i operasjonssykepleie nedfelt i Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning for å kunne møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie og bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om personsentrert operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om operasjonspasientens og pårørendes behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv.
 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres.
 • har inngående kunnskap om organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi.
 • har avansert kunnskap om mikrobiologi og smittevern.
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi.
 • har inngående kunnskap om kirurgi og kirurgiske undersøkelser, herunder pre- og postoperativ sykepleie.
 • har inngående kunnskap om traumatologi og traumebehandling.
 • har inngående kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden.
 • har inngående kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende.
 • har inngående kunnskap om operasjonsavdelingens oppbygning, utforming og funksjoner.
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen.
 • har inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten.
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for operasjonssykepleie.
 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsforståelse, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid.
 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling.
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetskultur for å forbedre og kontrollere operasjonssykepleien.
 • har inngående kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og undersøkelse perioperativt.
 • har inngående kunnskap om ressursbruk, prioriteringer og bærekraft i operasjonsavdelingen.
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av operasjonssykepleie.

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie.

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • kan analysere og drøfte etiske dilemmaer, og kommunisere disse i faglige diskusjoner.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid
 • Obligatorisk oppmøte til undervisningsaktiviteter

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3540 15.0 HØST 2023
SYG3540 15.0 HØST 2023
SYA3000 7.5 HØST 2023
SYG3000 7.5 HØST 2023
SYT3000 7.5 HØST 2023
SYA3005 7.5 HØST 2023
SYG3005 7.5 HØST 2023
SYT3005 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Operasjonssykepleie
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.02.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 0
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 26.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU