course-details-portlet

SYA3531 - Intensivsykepleie 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Intensivsykepleie som fag og profesjon

 • Kommunikasjon og veiledning av pasient og pårørende med ulik alder og kulturell bakgrunn
 • Pasient- og pårørendemedvirkning i intensivbehandlingen
 • Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom for pasienter i alle aldre og deres pårørende

Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

 • Helhetlig intensivsykepleie til pasienter ved:
  • Traumer og komplekse medisinske forløp
  • Multiorgansvikt
  • Brannskade
  • Avsluttende og lindrende behandling
  • Organdonasjon
 • Krisehåndtering og katastrofeberedskap
 • Intensivpasienter med både psykiske og somatiske sykdommer
 • Helsekompetanse og helsepedagogikk

Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

 • Fagutviklings- og forbedringsarbeid
 • Bærekraft
 • Kvalitetssikring av intensivpasientens behandling og intensivsykepleieren i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.
 • Endringsprosesser

Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Teamledelse
 • Ikke tekniske ferdigheter
 • Pedagogiske prinsipper og metoder

Teknologi og digital kompetanse

 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
 • Digitale verktøy

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om fysiske og psykiske langtidsvirkninger etter intensivopphold
 • har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og/eller språklig og flerkulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon, helsepedagogikk og tilpasset informasjon til kritisk syke pasienter og deres pårørende i alle aldre
 • har avansert kunnskap om barn som pasienter og pårørende med deres særegne behov og rettigheter
 • har inngående kunnskap om intensivsykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering
 • har inngående kunnskap om etisk refleksjon og kan analysere faglig etiske problemstillinger
 • har inngående kunnskaper om systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser
 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å øke robusthet og pasientsikkerhet i intensivavdelinger
 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for intensivsykepleie
 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid
 • har inngående kunnskaper om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling
 • har avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere pasientens og pårørendes helsekompetanse og benytte dette som virkemiddel i kommunikasjon for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester
 • kan bruke helsepedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende for å fremme mestring og læring
 • kan bruke digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå
 • kan bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • kan bruke relevante metoder for å innhente, systematisk vurdere og anvende kunnskap i fagutvikling og forbedringsarbeid
 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger og innta en aktiv rolle i diskusjon om utvikling av profesjonen og dens plass i helsetjenesten
 • kan kommunisere og fremme intensivsykepleierens funksjon og ansvar i profesjonelle sammenhenger og til allmenheten
 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk
 • kan analysere og anvende kunnskaper og ferdigheter som bidrar til mestring og arbeidsglede i et miljø med høye krav om kvalitet og omstilling
 • kan analysere etiske problemstillinger og anvende etisk refleksjon for å ivareta intensivpasienten og pårørende
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til kritisk refleksjon, for å søke, vurdere, og anvende ny kunnskap
 • kan analysere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger som er relevante for intensivsykepleie
 • kan analysere, kritisk vurdere og reflektere over samhandling og kommunikasjon som kan påvirke pasientforløpet og/eller arbeidsmiljøet, samt iverksette tiltak som stimulerer samhandling
 • kan anvende og formidle kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring/tjenesteforbedring
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for å forbedre tjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening og simulering.

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen (teller 100%). Karakter A-F. Ett skriftlig arbeidskrav (OBLIG1).

Obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Master i spesialsykepleie (MSPL)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3531 7.5 HØST 2023
SYG3531 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Intensivsykepleier
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU