course-details-portlet

SYA3407 - Prosjektplan, vitenskapsteori og forskningsetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektplaninnlevering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektplaninnlevering 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i å skrive plan for gjennomføring av forskningsprosjekt knyttet til problemstilling av relevans for helsesykepleiers profesjonsutøvelse. Emnet skal omfatte vitenskapsteori, forskningsetikk og personvern. Sentralt i emnet står avansert forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema. Det gis en oversikt over relevant lovgivning og forskningsetiske retningslinjer, samt godkjenningsordningene forvaltet av REK og NSD, med tilhørende søknadsprosedyrer. Endelig skal emnet omfatte kritisk kunnskapsinnhenting og kunnskapssammenstilling, bruk av ulike fagdatabaser og referansehåndtering, samt oppøving av evne til kritisk lesing og refleksjon rundt bruk av kildemateriale.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og diskusjonene rundt dem
 • forklare de viktigste skillene mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap
 • kan identifisere og diskutere forskningsetiske problemstillinger innenfor helsesykepleiers fagområde

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere kilder, kliniske, faglige og etiske problemstillinger med implikasjon for helsesykepleiepraksis kan formulere en presis vitenskapelig problemstilling og studiespørsmål
 • kan skrive prosjektplan for masteroppgave
 • kan forklare forskningsetikkens hensikt
 • Kan presentere og gi en kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur som er relevant for praksis- og forskningsfeltet innen helsesykepleie

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan formidle eget fag og forskning i møte med befolkning, samarbeidspartnere, og beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å innhente relevant forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere kvalitet, resultater og konklusjon og vurdere overførbarhet og implikasjoner for egen praksis
 • kan vurdere forskningsprosjekt i henhold til gjeldende lovgivning og forskningsetiske prinsipper, herunder kunne søke om lovpålagte godkjenninger
 • kan tolke, analysere og drøfte faglige problemstillinger basert på systematisk innhenting av erfaringskunnskap, forskningskunnskap og berørte gruppers behov (kunnskapsbasert praksis)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, selvstudier, gruppearbeid og seminar med framlegg og opponentskap

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosjektplaninnlevering individuelt eller to sammen. Bestått-ikke-bestått

Obligatoriske aktiviteter:

 • Ett skriftlig arbeidskrav i form av en prosjektskisse

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3407 15.0 HØST 2022
SYT3408 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektplaninnlevering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektplaninnlevering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU