course-details-portlet

SYA3406 - Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

 • kvalitetsarbeid og innovasjon
 • organisasjon og ledelse
 • bærekraftig folkehelsearbeid
 • helseøkonomi

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om teorier og metoder knyttet til ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring innenfor fagområdet
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi i helsesektoren herunder relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan planlegge, administrere, lede og utvikle helsesykepleiers arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser
 • kan arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder dokumentasjons- og meldeplikt
 • kan på en etisk og faglig forsvarlig måte, anvende digitale arenaer til å veilede og samhandle med barn, unge og familie/omsorgsgivere

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bidra til utvikling og innovasjon i helsesykepleiers arbeid
 • kan analysere helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egen kompetanse og har innsikt i andre profesjoners kompetanse og etater og sektorers tjenestetilbud
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett skriftlig arbeidskrav med fremlegg i gruppe

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 3 dager i grupper på 2 studenter. Karakterskala A-F

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

En skriftlig gruppeoppgave (3000 ord). Gruppeframlegg av Powerpoint for klassen

Ved gjentak av eksamen hvor det er få antall oppmeldte, kan eksamen besvares individuelt dersom kun én er oppmeldt

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3406 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU