course-details-portlet

SYA3406 - Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

 • kvalitetsarbeid og innovasjon
 • organisasjon og ledelse
 • bærekraftig folkehelsearbeid
 • helseøkonomi

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om teorier og metoder knyttet til ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring innenfor fagområdet
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi i helsesektoren herunder relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser

Ferdigheter:

Studenten

 • kan planlegge, administrere, lede og utvikle helsesykepleiers arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser
 • kan arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder dokumentasjons- og meldeplikt
 • kan på en etisk og faglig forsvarlig måte, anvende digitale arenaer til å veilede og samhandle med barn, unge og familie/omsorgsgivere

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan bidra til utvikling og innovasjon i helsesykepleiers arbeid
 • kan analysere helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egen kompetanse og har innsikt i andre profesjoners kompetanse og etater og sektorers tjenestetilbud
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett skriftlig arbeidskrav med fremlegg i gruppe

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 2 dager i grupper på 2 studenter. Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

En skriftlig gruppeoppgave (3000 ord). Gruppeframlegg av Powerpoint for klassen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3406 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
23.10.2023

Innlevering
25.10.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU