course-details-portlet

SYA2304 - Klinisk sykepleie for utvekslingsstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises for studenter i 4., 5. eller 6. semester.

Sykepleie i Norge og den norske helsetjenesten. Klinisk sykepleie til pasienter/brukere i aktuelle deler av den norske helsetjenesten. Refleksjon og kunnskapsbasert sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om den norske helsetjenesten og sykepleierens rolle og ansvar
 • har kunnskap om sykepleie til pasientgrupper og deres pårørende ved det aktuelle praksisstedet

Ferdigheter:

Studenten

 • planlegger og utøver faglig forsvarlig og helhetlig sykepleie
 • viser en omsorgsfull og kultursensitiv tilnærming i utøvelsen av sykepleie
 • viser evne til kommunikasjon og samarbeid i en ny kulturell kontekst.

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser evne til kritisk refleksjon knyttet til sykepleiepraksis, og foreslår endringer og tilpasninger basert på fag- og forsknings litteratur
 • reflekterer over likheter og ulikheter mellom sykepleietjenesten i Norge og tjenesten i eget hjemland

Læringsformer og aktiviteter

 • Praksisstudier
 • Forelesninger
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Refleksjonsgruppe

Obligatoriske aktiviteter

 • Individual written assignments
 • Participation in Reflection Group
 • Individual reflection essay

Mer om vurdering

Praksisemner har egne regler for deltakelse, fravær og turnus (vaktplan), se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før emnet kan vurderes til bestått. I tillegg til de obligatoriske aktivitetene har emnet krav om obligatorisk studiedeltakelse og det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 % for å kunne få «Bestått» i emnet. Ved siden av praktiske studier ved praksisstedet omfatter studiedeltakelse i emnet:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Dersom studenten skulle vurderes til "Ikke bestått", må praksisperioden tas på nytt ved studentens hjemmeuniversitet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Opptak som utvekslingsstudent ved Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT2304 15.0 HØST 2022
SYG2304 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
24.10.2023

Innlevering
24.10.2023


13:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU