course-details-portlet

SYA2302PSY - Komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om utførelse av omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til mennesker med sammensatte sykdomstilstander. Emnet skal gi erfaring i anvendelse av faglige vurderings- og beslutningsprosesser, samt i å arbeide og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt. Emnet legger vekt på at sykepleieutøvelsen er i tråd med prinsipper for pasientsikkerhet og kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • gjør rede for helse og sykdom i ulike faser av livet, og har kunnskap om sammensatte helse- og sykdomsutfordringer

Ferdigheter

Studenten:

 • mestrer komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • utøver faglig forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende lover, og anvender oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet i samsvar med helsemyndighetenes regelverk og faglige retningslinjer
 • behersker hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling i en omsorgsfull og forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • har innsikt i sykepleie til mennesker i palliativ fase og bidrar til å sikre en verdig død
 • utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid
 • identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette med relevante tiltak
 • kartlegger risiko på individ og systemnivå gjennom risikoscreening og bruk av strukturerte kartleggingsverktøy
 • mestrer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering
 • behersker kartleggings- og vurderingsverktøy, samt metoder for kommunikasjon og dokumentasjon i sykepleieutøvelsen
 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å fremme pasientsikkerhet og unngå kvalitetsforskjeller i helsetjenesten
 • mestrer sykepleiehandlinger og praktiske ferdigheter i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • viser innsikt i aktuelle fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på praksisstedet
 • anvender og kobler faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Studenten:

 • arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
 • reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet
 • viser kritisk tilnærming til egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • bidrar til planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
 • formidler synspunkter og deler erfaringer med andre innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til tjenesteutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning. Studentaktive metoder. Refleksjonstid individuelt og i grupper. Seminar og dialogkafe. Tverrfaglig samarbeid. Teamledelse. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering. 

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 individuell oppgave
 • Veiledningsgrunnlag

Mer om vurdering

For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH - Wiki - innsida.ntnu.no Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudium. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisstudium to ganger. Studenter som følger ordinært studieforløp jobber med prosjektskisse i emnet SYA/SYG/SYT2900 Bacheloroppgave i sykepleie parallelt med praksisstudier. Språk: Skandinavisk. 

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved. For oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA/SYG/SYT1000, SYA/SYG/SYT1001, SYA/SYG/SYT1002, SYA/SYG/SYT1003KOM, SYA/SYG/SYT2100, SYA/SYG/SYT2101KIR eller SYA/SYG/SYT2101MED eller SYA/SYG/SYT2101HJE, SYA/SYG/SYT2102, SYA/SYG/SYT2103KIR eller SYA/SYG/SYT2103MED eller SYA/SYG/SYT2103HJE, SYA/SYG/SYT2300MED eller SYA/SYG/SYT2300KIR eller SYA/SYG/SYT2300HJE, EXPH0400 

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2302PSY 15.0 HØST 2020
SYT2302PSY 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU