course-details-portlet

SYA2302PSY - Komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om utførelse av omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til mennesker med sammensatte sykdomstilstander. Emnet skal gi erfaring i anvendelse av faglige vurderings- og beslutningsprosesser, samt i å arbeide og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt. Emnet legger vekt på at sykepleieutøvelsen er i tråd med prinsipper for pasientsikkerhet og kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om helse og sykdom i ulike faser av livet
 • har kunnskap om sammensatte helse- og sykdomsutfordringer
 • har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen

Ferdigheter

Studenten:

 • mestrer komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • utøver faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer, aktuelle faglige retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter
 • behersker hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling
 • gjennomfører sykepleie til mennesker i palliativ fase og bidrar til å sikre en verdig død
 • utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt samarbeid
 • identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette med relevante tiltak
 • kartlegger risiko på individ og systemnivå gjennom risikoscreening og bruk av strukturerte kartleggingsverktøy
 • mestrer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering, herunder oppfølging av den enkelte pasients legemiddelbruk
 • behersker kartleggings- og vurderingsverktøy, og bruk av kommunikasjons- og dokumentasjonssystemer
 • planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å fremme pasientsikkerhet og unngå kvalitetsforskjeller i helsetjenesten
 • mestrer sykepleiehandlinger og praktiske ferdigheter i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 • planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • viser innsikt i aktuelle fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på praksisstedet

Generell kompetanse

Studenten:

 • arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
 • reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet
 • viser kritisk tilnærming til egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
 • bidrar til planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
 • formidler synspunkter og deler erfaringer med andre innenfor fagområdet, og gjennom dette bidrar til tjenesteutvikling
 • kan reflektere over og kritisk vurdere etiske og juridiske muligheter og utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • anvender og kobler faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid, og treffer begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel En kan søke om støtte til dekning av utgifter til reise og opphold i tråd med Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har ulike obligatoriske krav og aktiviteter:

Generelle krav til praksisemner:

 • Alle praksisemner har krav om 90 % studiedeltakelse
 • Som hovedregel følger studenten veileders turnus /arbeidstid eller turnus som er utarbeidet av praksisstedet
 • Studiedager skal fordeles jevnt utover hele praksisperioden, og kan ikke samles opp

(Jf Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier).

Obligatoriske aktiviteter som inngår i studiedeltakelsen:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Veiledningsgrunnlag
 • Skriftlige innleveringer
 • Test i legemiddelregning (Testen gjennomføres før emnestart)

Alle obligatoriske krav og aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen. Detaljert informasjon om obligatoriske krav og aktiviteter blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiested som en er tatt opp ved.

For oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA1000, SYA1001, SYA1002, SYA1003KOM, SYA2100, SYA2101(HJE/MED/KIR), SYA2102, SYA2103(HJE/MED/KIR), SYA2300(HJE/MED/KIR), EXPH0400.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2302PSY 15.0 HØST 2020
SYT2302PSY 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 15.12.2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU