course-details-portlet

SYA2103KIR - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende sykepleie til pasienter med akutte, kritiske og langvarige sykdommer og helseutfordringer. I emnet vektlegges brukermedvirkning, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om organisering av sykepleietjenesten og hvilken betydning den har for å ivareta pasientsikkerhet og sikre helhetlig og kvalitativt god sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende sykepleie
 • har bred kunnskap om de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling, relevant for aktuelt praksissted

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger, vurderer, gjennomfører og dokumenterer sykepleie med vekt på helsefremming, forebygging og rehabilitering
 • kartlegger, vurderer, iverksetter, evaluerer og dokumenterer sykepleie ut fra pasienters ulike reaksjoner på sykdom og behandling
 • vurderer pasientens ressurser og mestringsevne
 • planlegger, vurderer og gjennomfører sykepleie etter gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
 • deltar aktivt i koordinerende funksjoner og vurderer behov for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling
 • behersker relevante metoder og verktøy for systematisk kartlegging av pasienten
 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere forsvarlig legemiddelhåndtering
 • planlegger, dokumenterer og følger opp pasientens legemiddelbruk
 • informerer og veileder pasienter og pårørende ut fra lærings-, mestrings- og/eller endringsperspektiv
 • kan veilede og undervise medstudenter
 • tar hensyn til at ulik kulturell bakgrunn kan ha betydning for pasienters forståelse av helse og sykdom
 • behersker bruk av hygieniske prinsipper
 • anvender praksisstedets dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy

Generell kompetanse

Studenten:

 • reflekterer over egne holdninger og etiske problemstillinger i samhandling med pasient og pårørende
 • leder og organiserer sykepleien til en eller flere pasienter
 • vurderer risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader
 • anvender relevant fagspråk skriftlig og muntlig
 • utøver kunnskapsbasert sykepleie (erfarings-, bruker- og forskningskunnskap)

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier med praksisinterne dager. Veiledning. Egenvurdering. Refleksjon. Kompetanseprofil i legemiddelhåndtering (Kpro).

Noen praksissteder er plassert utenfor nærområdet til din campus og studenten må da regne med utgifter til reise og ev. hybel. En kan søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene. Se Retningslinjer for økonomisk tilskudd.

Mer om vurdering

Praksisemner har ulike obligatoriske krav og aktiviteter:

Generelle krav til praksisemner:

 • Alle praksisemner har krav om 90 % studiedeltakelse
 • Som hovedregel følger studenten veileders turnus /arbeidstid eller turnus som er utarbeidet av praksisstedet
 • Studiedager skal fordeles jevnt utover hele praksisperioden, og kan ikke samles opp

(Jf Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.).

Obligatoriske aktiviteter som inngår i studiedeltakelsen:

 • Deltakelse i praksisinterne dager
 • Møte med praksislærer før oppstart
 • Deltakelse i vurderingssamtaler
 • Deltakelse i refleksjonsvakter/-møter

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Veiledningsgrunnlag
 • Skriftlige innleveringer

Alle obligatoriske krav og aktiviteter godkjennes samlet som en del av vurderingsordningen. Detaljert informasjon om obligatoriske krav og aktiviteter blir kunngjort ved emnestart.

Hvis studenten får karakteren "Ikke bestått", må praksisemnet i sin helhet gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiested som en er tatt opp ved.

For oppstart i emnet må følgende emner være bestått: SYA1000, SYA1001, SYA1002, SYA1003KOM, EXPH0400, SYA2101(HJE/MED/PSY).

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2103KIR 15.0 HØST 2020
SYT2103KIR 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU