course-details-portlet

SYA2102 - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - helsefremming og rehabilitering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende funksjon, og hvilken betydning disse perspektivene har for å kunne planlegge, vurdere, beslutte, utføre, dokumentere og dokumentere sykepleie. Emnet gir kunnskap om undervisning og veiledning i et sykepleiefaglig perspektiv. Hvordan utføre kultursensitiv og ikke diskriminerende sykepleie, samt ivaretakelse av samiske perspektiver på helse og sykdom, er en del av emnet. Legemiddelhåndtering er en viktig del av sykepleiers funksjon, og dette vektlegges i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten
-gjør rede for hvordan akutt, kritisk og langvarig sykdom påvirker menneskets grunnleggende behov
-gjør rede for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende sykepleie
-gjør rede for sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling i et livsløpsperspektiv
-gjør rede for sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndteringsprosessen
-beskriver pasientforløp og sykepleiers koordinerende funksjon
-anerkjenner viktigheten av inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
-vurderer myndighetskrav og lovgivning knyttet til området
-har innsikt i samers forståelse av helse og sykdom, og samers rettigheter som urfolk

Ferdigheter:
Studenten
-anvender kunnskap om og vurderer reaksjoner og symptomer på utvalgte helseutfordringer i planlegging og vurdering av sykepleie
-anvender helsefremmende og forebyggende perspektiver i planlegging og vurdering av sykepleietiltak.
-planlegger og vurderer behov for sykepleie ut fra pasienters ressurser og mestringsevne
-anvender kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i planlegging av veiledning og undervisning til pasienter og pårørende, studenter og medarbeidere
-anvender kunnskap om kulturkompetanse, kulturforståelse og språkbakgrunn i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
-vurderer behov for sykepleie til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn

Generell kompetanse:
Studenten:
-vurderer risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid.
Seminarer.
Simulering.
Digitale tester.
Ferdighetstrening.
Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave
  • Deltakelse på 2 simuleringer
  • Deltakelse på 5 seminarer

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp i eksamen i emnet. Det kreves 80 % deltakelse på seminarer og simulering.
Arbeidskravet er gyldig det året det er godkjent, og i to påfølgende studieår(tilsammen tre studieår). Dersom emnekoden endres gjelder egne regler.

Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved et studiested som man er tatt opp ved.
For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått:
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
EXPH0400

Kursmateriell

Kursmatriell vil publiseres på læringsplattform ved emnets oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT2102 15.0 01.09.2020
SYG2102 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU