course-details-portlet

SYA2101MED - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Praksisstudiene skal utvikle kunnskap og ferdigheter i å planlegge, vurdere, beslutte, utføre, dokumentere og evaluere sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og langvarig sykdom. Emnet gir kunnskap om sykdommer og behandlingsformer og konsekvenser av sykdom og behandling. Kunnskap om pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer, og sykepleiers ferdigheter i målrettet og innsiktsfull kommunikasjon er sentralt.
Emnet skal gi studenten erfaring i problemstillinger knyttet til prioritering, ledelse og organisering av sykepleietjenesten. Emnet skal gi erfaring med hvordan og hvorfor sentrale lover og myndighetskrav er retningsgivende både for helsetjenesten som helhet og den enkelte sykepleiers arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
-har kunnskap om kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleie
-har kunnskap om akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling.
-har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og langvarig sykdom og behandling påvirker pasienters behov for sykepleie.
-har kunnskap om pårørendes reaksjoner i møte med pasienters sykdom.

Ferdigheter
Studenten:
-anvender kunnskap for å planlegge, vurdere, utføre og dokumentere sykepleie.
-anvender gjeldende dokumentasjonssystem.
-viser ferdigheter i utøvelse av relevante praktiske prosedyrer og håndtering av medisinsk teknisk utstyr
-behersker ulike metoder for systematisk kartlegging av pasientens situasjon/tilstand.
-deltar aktivt i pasientbehandling knyttet til sykepleiers funksjonsområde
-kommuniserer målrettet i samspill med pasient, pårørende og medarbeidere.
-utfører legemiddelhåndtering på forsvarlig måte.
-utfører sykepleie ut fra prinsipper for kvalitet og pasientsikkerhet
-utfører sykepleie i samsvar med prinsipper for smittevern
-utfører sykepleietiltak ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
-deltar aktivt i planlegging av sykepleiefaglig ledelse i samarbeid med medstudenter og medarbeidere
-Vurderer pasientens behov for tverrprofesjonell kompetanse og anvender sykepleiekompetansen i det tverrprofesjonelle
samarbeidet
-Etablerer relasjon med pårørende og ivaretar deres behov

Generell kompetanse
-utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
-reflekterer kritisk over etiske problemstillinger og egen og andres yrkesutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering.
Refleksjon.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Veiledningsgrunnlag

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk

For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått:
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1002

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2101MED 15.0
SYT2101MED 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU