course-details-portlet

SYA2100 - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer E
Flervalgseksamen 30/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen knyttet til akutt og kritisk syke mennesker. Emnet gir kunnskap om sykdommer og behandlingsformer, og konsekvenser av sykdom og behandling. Emnet gir innsikt i teamarbeid mellom helsepersonell, samt hvordan målrettet kommunikasjon med pasienter og pårørende kan bidra til god sykepleie. Kunnskap om pasienters psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom, og hvordan pårørende kan være en ressurs i pasienters behandlingsforløp inngår i emnet. Videre vil det være fokus på kvalitets- og forbedringsarbeid, legemiddelhåndtering, organisering og ledelse av sykepleie, samt helselovgivning og myndighetskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • beskriver pasientens og pårørendes reaksjoner på sykdomstilstander og behandling
 • forklarer sykepleie ut fra kravet om kvalitet og pasientsikkerhet innen ulike nivåer av helsetjenesten
 • forklarer sykepleie ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav, herunder tvangsbestemmelser
 • gjør rede for den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen knyttet til sykdomstilstander og behandling
 • gjør rede for symptomer, sykdomsforløp og behandling for utvalgte sykdommer
 • gjør rede for kommunikasjon med pasienter med akutte og kritiske sykdomstilstander, og deres pårørende
 • gjør rede for prinsipper for samhandling i team
 • forklarer prinsipper for organisering og ledelse av sykepleietjenesten
 • gjør rede for sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering

Ferdigheter:

Studenten

 • anvender kunnskap om akutt og kritisk sykdom i den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen, og dokumenterer og begrunner sykepleie med fagspråk
 • forklarer sykepleie ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav
 • mestrer HHLR med fokus på kommunikasjon, samhandling og ledelse i akutte team
 • mestrer legemiddelregning ved administrasjon av intravenøs behandling og infusjoner, herunder fortynning, tilsetning og infusjonshastighet.

Generell kompetanse:

Studenten

 • anvender den kliniske vurderings- og beslutningsprosessen til pasienter med akutte og kritiske sykdomstilstander
 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • identifiserer og reflekterer over etiske problemstillinger utfordringer i møte med akutte og kritisk syke pasienter og deres pårørende
 • gjennomfører litteratursøk i relevante databaser

Læringsformer og aktiviteter

E-læring (flervalgstester). Forelesninger. Læringsteamsarbeid. Seminarer/TBL (teambasert læring). Ferdighetstrening/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Test i legemiddelregning, Ferdighetstrening/Simulering, Seminarer/TBL

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De obligatoriske aktivitetene godkjennes samlet og gjelder for inneværende studieår, og ved gjentak av eksamen. Undervisningsaktivitetene i emnet har krav om minst 70% oppmøte. Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir kunngjort ved emnestart.

Vurderingsordningen består av to delvurderinger. Delvurdering 1: individuell flervalgseksamen (teller 30% av samlet karakter). Delvurdering 2: individuell skriftlig dagseksamen (teller 70% av samlet karakter).

Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Delvurderingene kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i sykepleie (BSPL) ved NTNU.

For å framstille seg til eksamen i emnet må følgende emne være bestått: SYA/SYG/SYT1000.

Kursmateriell

Publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT2100 15.0 HØST 2020
SYG2100 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgseksamen 30/100 E 18.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Gymsal Laterna/Lab-bygg 0
G132 Gnisten/Fagskolen 0
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 E 18.10.2023 11:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 0
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
G132 Gnisten/Fagskolen 0
Vår UTS Flervalgseksamen 30/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU