course-details-portlet

SYA2100 - Kliniske vurderinger i sykepleie ved sykdom og behandling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnets innhold er sykepleie til akutt, kritisk syke mennesker. Emnet gir kunnskap om sykdommer og behandlingsformer og konsekvenser av sykdom og behandling. Emnet gir innsikt i hvordan målrettet og innsiktsfull kommunikasjon med pasienter og pårørende, bidrar til god sykepleie. Kunnskap om pasienters psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom, og om hvordan pårørende kan være en ressurs i pasienters behandlingsforløp inngår i emnet. Videre vil det være fokus på kvalitetsarbeid, organisering og ledelse av sykepleie.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten:
-gjør rede for kliniske vurderinger og beslutninger knyttet til sykdomstilstander, helseutfordringer og behandlinger
-beskriver pasient og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer
-gjør rede for kommunikasjon med pasienter med akutte og kritiske helseutfordringer, og deres pårørende
-gjør rede for prinsipper for samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere
-forklarer prinsipper for organisering og ledelse av sykepleietjenesten
-forklarer symptomer, sykdomsforløp og behandling for utvalgte sykdommer
-forklarer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndtering
-beskriver kvalitet og pasientsikkerhet innen nivåene i helsetjenesten

Ferdigheter:
Studenten
-anvender kunnskap om akutt og kritisk sykdom, samt kunnskap om reaksjoner og symptomer på sykdomstilstander for å begrunne sykepleie
-forklarer sykepleietiltak ut fra gjeldende helselovgivning og myndighetskrav

Generell kompetanse:
Studenten:
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Casebasert undervisning.
Digitale tester.
Forelesninger/Videoforelesninger.
Seminarer.
Simulering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig gruppeoppgave
  • Digital test
  • Deltakelse på 4 seminarer
  • Deltakelse på HHLR

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske aktviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
Det kreves 80 % deltakelse på seminarer og simulering.
Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Språk: Skandinavisk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/Trondheim/Ålesund.
Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende emner være bestått:
SYA/SYG/SYT1000

Kursmateriell

Publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT2100 15.0 01.09.2020
SYG2100 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU