course-details-portlet

SYA1003KOM - Sykepleierens observasjon og vurdering av pasientens helse og sykdom - praksisstudier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Emnet gir anledning til å oppøve kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren er avhengig av for å kunne gjennomføre gode vurderings- og beslutningsprosesser i utøvelsen av sykepleie. Sykepleieprosessen og dokumentasjon av denne er derfor sentrale områder i emnet. I emnet er det lagt vekt på utøvelse av grunnleggende sykepleieferdigheter og anvendelse av smitteverntiltak. Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, herunder å utvise forståelse for pasientens kulturelle bakgrunn, er grunnlaget i sykepleie.

Planlegging og organisering av eget arbeid er også tema i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
-har kunnskap om kartleggings- og vurderingsverktøy i sykepleieutøvelsen
-forstår betydningen av yrkesetiske retningslinjer i utøvelsen av sykepleie

Ferdigheter
Studenten:
-anvender kunnskap om grunnleggende sykepleie i utøvelsen av forsvarlig sykepleie
-anvender vurderings- og beslutningsprosesser ved kartlegging og vurdering av grunnleggende behov
-observerer pasientens helsetilstand og vurderer konsekvensene for pasientens grunnleggende behov og tar ansvar for videreformidling av dette
-planlegger og gjennomfører kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
-utfører grunnleggende sykepleieferdigheter på en forsvarlig måte ut fra pasientens behov for helsehjelp
-anvender relevant medisinsk teknisk utstyr
-leder eget arbeid
-deltar i og anvender standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
-anvender retningslinjer for legemiddelhåndtering og deltar i legemiddelhåndteringsprosessen
-anvender basale smitteverntiltak i utøvelsen av sykepleie
-anvender kunnskap om pasientens kulturelle bakgrunn i planlegging og gjennomføring av sykepleie

Generell kompetanse
Studenten:
-anvender relevante faglige og akademiske uttrykksformer skriftlig og muntlig
-arbeider kunnskapsbasert
-er bevisst pasienters og pårørendes reaksjoner på helseutfordringer
-viser respekt for pasienters og brukeres rett til medvirkning
-er opptatt av å ivareta et helhetlig menneskesyn
-reflekterer over egne handlinger, opplevelser og reaksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering og ferdighetstrening.
Refleksjon individuelt og i grupper.
Egenvurdering.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering

Obligatoriske aktiviteter

  • Forventningsnotat
  • 1 Individuell oppgave

Mer om vurdering

For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.
Språk: Skandinavisk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiested som man har opptak ved.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG1003KOM 15.0
SYT1003KOM 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU