SPL2012 - Klinisk sykepleie II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Sykepleie- fag og funksjon II
- Sykepleie- funksjon og ansvar II
- Sykepleie- fag, teorier og modeller II
- Sykepleiens arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser II

Grunnleggende sykepleie II
- Sentrale begreper i klinisk sykepleie II
- Pasient og pårørende perspektivet II

Sykepleie til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter II
- Sykepleie ved somatiske og psykiske lidelser
- Sykepleie til pasienter i ulike livsfaser
- Organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten

Kunnskapsbasert sykepleie II
- Etikk II
- Helselovgivning II
- Kunnskapsbasert praksis II
- Forskning og vitenskap II

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kjenner forskningsmetodiske prinsipper
- Kjenner til litteraturstudie som metode
- Gjør rede for sykepleiens menneskesyn, relasjonelle og moralske dimensjoner
- Gjør rede for sykepleiens teoretiske perspektiver
- Gjør rede for elementene i kunnskapsbasert praksis
- Viser bred kunnskap om ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov ved utredning av sykdom, behandling, rehabilitering, lindring og en verdig død.
- Gjør rede for sykepleien til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter basert på arbeids-, beslutnings- og dokumentasjonsprosesser
- Gjør rede for det undervisende, helsefremmende og forebyggende aspekts betydning i sykepleie til akutt, kritisk, langvarig og kronisk syke pasienter
- Har kunnskap om organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten
- Viser innsikt i helselovgivningens regulering av plikter og rettigheter blant aktørene i helsetjenesten

Ferdighet
- Er metodisk i skriftlige arbeider
-Er strukturert i søk og granskning av vitenskapelige artikler
- Identifiserer og gjør rede for etiske utfordringer og argumenterer for ulike handlingsalternativer
- Analyserer og diskuterer faglige, juridiske og etiske problemstillinger i pasientrelaterte situasjoner
- Anvender sentrale begreper i beskrivelse av sykepleiens ansvar og funksjon
- Anvender anerkjent fag- og forskningslitteratur som kunnskapskilde knyttet til sykepleie i pasient- og pårørendesituasjoner
- Viser evne til kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse
- Viser forståelse for betydningen av fagutvikling, forskning og nytenkning knyttet til klinisk sykepleie
- Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse (inkludert livssyn, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse)
- Viser innsikt i betydningen av ulike kunnskapskilder som grunnlag for kunnskapsbasert sykepleie
- Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i sykepleien
- Viser innsikt i den gjensidige sammenhengen mellom lidelse, alder og sosialt liv i et sykepleieperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

I tillegg til de forannevnte metoder benyttes simulering
Gruppearbeid med opponentskap/respondentskap

Obligatoriske arbeidskrav:
- Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i Idélab-24, som er en  idékonkurranse som omfatter tverrfaglig gruppearbeid.
- Tre obligatoriske arbeidskrav

Se undervisningsplan for 2. studieenhet for nærmere opplysninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- se emnebeskrivelse
  • IDELAB

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Individuell hjemmeeksamen, 6 virkedager

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon, se Eksamensplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004MED Medikamentregning
SPL1012 Klinisk sykepleie I
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I

VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie  eller VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Kursmateriell

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL2012D 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
13.12.2017

Innlevering
21.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
14.03.2018

Innlevering
22.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.