SPL1012 - Klinisk sykepleie I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Sykepleie- fag og funksjon I:
Sykepleie - funksjon og ansvar I
Sykepleie- fag, teorier og modeller I
Sykepleiens arbeids- og beslutningsprosesser I

Grunnleggende sykepleie I:
Menneskets grunnleggende behov I
Sentrale begreper i klinisk sykepleie I
Pasient og pårørende perspektivet I

Sykepleie til eldre pasienter I:
Eldre, helse og tjenestebehov
Å bo og å arbeide i en institusjon
Vanlige sykdommer og plager hos eldre

Kunnskapsbasert sykepleie I:
Etikk I
Helselovgivning I
Kunnskapsbasert praksis I
Forskning og vitenskap I

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om: 
Sykepleiefagets historie,tradisjoner og verdigrunnlag
Teoretiske perspektiver i sykepleiefaget
Etisk teori og prinsipper
Menneskers grunnleggende behov
Aldringsprosessens betydning for det å være eldre, syk og hjelpetrengende
Sykepleiens arbeids- og beslutningsprosess
Lovverk og formelle rammer som grunnlag for sykepleiedokumentasjon
Hvordan pasienter med kulturell bakgrunn ulik ens egen kan påvirke vurdering av pasientdata
Vitenskapteoretiske tradisjoner, ulike kunnskapssyn og metoder for kunnskapsutvikling
Nytenkning og innovasjonsprosesser

Ferdighet:
Studenten har ferdigheter i å:
Innhente og anvende forskningsbasert kunnskap
Dokumentere sykepleie i samsvar med lovpålagte plikter
Beskrive sykepleiefagets verdigrunnlag og teoretiske perspektiver
Begrunne etiske valg i sykepleie rettet mot pasienter og pårørende
Relatere yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere til sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse:
Studenten har generell kompetanse i å:
Reflektere over etiske utfordringer i lys av etisk teori
Anvende faglig kunnskap i møte med det enkelte menneske for å vise respekt for deres liv og verdighet
Anerkjenne kunnskap som grunnlag for utøvelse av sykepleie
Ha bevissthet rundt egne holdninger, kunne innta pasientens perspektiv og vise respekt for hjelpetrengende
Forstå aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming
Forstå innholdet og sammenheng i begrepene: faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
3 obligatoriske arbeidskrav individuelt og i grupper som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Kursmateriell

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1.juli 2017

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL1012D 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 23.03.2018 09:00 D101 - 1.etg. , D201 - 2.etg. , E208 - 2.etg. , E211- 2.etg. , A-atriet-1/3 (A-160) , A-atriet-2/3 (A-160)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.