SOS6602 - Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendringer. Det legges særlig vekt på sammenhengene mellom utvikling av digitale tjenester, samfunns- og organisasjonsendring og endringer i økonomien. I faget drøftes det hvordan utviklingen av nye digitale tjenester endrer betingelsene for økonomisk aktivitet, som globalisering, nye distribusjonsformer og utvikling av nye tjeneste- og forretningsmodeller. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på makronivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Temaer:

- Fra industriell til digital økonomi
- Digital økonomi, nettverksøkonomi og transaksjonskostnader
- Hvordan oppmerksomhet og opplevelser blir økonomiske størrelser
- Delingsøkonomi og tillitsforvalting gjennom digitale tjenester
- Nye medier og utfordringer for publiseringsindustrien
- Fra fysiske produkter til digitale tjenester, eks musikk- og boksektoren
- Teknologisk konvergens og disruptive teknologier
- Forretningsmodeller for digitale tjenester
- Effekter av teknologiendringer på ulike samfunnsnivåer
- Industrielle teknologiers betydning for samfunnsutviklingen
- Teknologiutvikling som grunnlag for økt konkurransekraft

Læringsutbytte

Studenten
-har kunnskap om hvordan teknologiutvikling endrer samfunnet på ulike nivåer og i ulike dimensjoner
-forstår hvordan sentrale mekanismer i den digitale økonomien har betydning for utvikling av digitale tjenester, forretningsmodeller og organisasjoner
-skjønner hvilke konsekvenser digitalisering har for strategiske valg og utvikling av nye digitale tjenester
-kan bruke digitale tjenester for samarbeid og kunnskapsdeling

Læringsformer og aktiviteter

En egen læringsplattform vil være nav i kurset. Læringsressursene vil bestå av tekster, film/video, oppgaver som skal løses, diskusjonsoppgaver, bruk av grupper i Facebook, Twitter og andre aktuelle sosiale medier. Individuell hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente nettbaserte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

De mest sentrale læringsressursene vil være tilgjengelige gjennom kursets læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6601 7.5 01.09.2012
SOS6603 7.5 01.09.2013
SOS6501 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.