course-details-portlet

SOS6602 - Digitalisering og digital transformasjon - nettbasert

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendringer. Det legges særlig vekt på sammenhengene mellom utvikling av digitale tjenester, samfunns- og organisasjonsendring og endringer i økonomien. I faget drøftes det hvordan utviklingen av nye digitale tjenester endrer betingelsene for økonomisk aktivitet, som globalisering, nye distribusjonsformer og utvikling av nye tjeneste- og forretningsmodeller. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på makronivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Temaer:

- Fra industriell til digital økonomi
- Digital økonomi, nettverksøkonomi og transaksjonskostnader
- Hvordan oppmerksomhet og opplevelser blir økonomiske størrelser
- Delingsøkonomi og tillitsforvalting gjennom digitale tjenester
- Nye medier og utfordringer for publiseringsindustrien
- Fra fysiske produkter til digitale tjenester, eks musikk- og boksektoren
- Teknologisk konvergens og disruptive teknologier
- Forretningsmodeller for digitale tjenester
- Effekter av teknologiendringer på ulike samfunnsnivåer
- Industrielle teknologiers betydning for samfunnsutviklingen
- Teknologiutvikling som grunnlag for økt konkurransekraft

Læringsutbytte

Studenten
-har kunnskap om hvordan teknologiutvikling endrer samfunnet på ulike nivåer og i ulike dimensjoner
-forstår hvordan sentrale mekanismer i den digitale økonomien har betydning for utvikling av digitale tjenester, forretningsmodeller og organisasjoner
-skjønner hvilke konsekvenser digitalisering har for strategiske valg og utvikling av nye digitale tjenester
-kan bruke digitale tjenester for samarbeid og kunnskapsdeling

Læringsformer og aktiviteter

En egen læringsplattform vil være nav i kurset. Læringsressursene vil bestå av tekster, film/video, oppgaver som skal løses, diskusjonsoppgaver, bruk av grupper i Facebook, Twitter og andre aktuelle sosiale medier. Individuell hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente nettbaserte øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

De mest sentrale læringsressursene vil være tilgjengelige gjennom kursets læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6601 7.5 01.09.2012
SOS6603 7.5 01.09.2013
SOS6501 7.5 01.09.2015
SOS6607 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 05.11.2018

Innlevering 19.11.2018

Utlevering 12:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 29.03.2019

Innlevering 12.04.2019

Utlevering 12:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU