SOS2016 - Sosiologi i praksis

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målet med emnet er at studentene skal utvikle sin kreative bruk av sosiologien i samfunnet, og dermed oppleve relevansen av egen utdanning. I emnet vil studentene møte næring- og/eller samfunnsliv, og få i oppdrag å benytte sosiologisk kunnskap i konkret problemløsning. Ved gruppebasert oppdrag og tilstedeværelse i privat eller offentlig virksomhet utenfor universitetet, skal studentene utvikle redskaper (teoretiske og metodiske) som både responderer på behov som avdekkes og som har sosiologisk relevans. Studentene vil bli vurdert både etter praktisk anvendelse av sosiologien, etter evne til å formidle denne eksternt og etter nivå på samarbeidsutvikling eksternt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal: - få innsikt i hvordan sosiologiens teoretiske, analytiske og metodologiske kunnskap kan utnyttes og utvikles i samarbeid med offentlig eller privat aktør, eller i samfunnslivet generelt. Ferdighetsmål - studenten skal: - tilegne seg erfaringer med sosiologisk arbeid utenfor den akademiske sammenhengen. Hvordan det faglige kan gjøres relevant i møte med konkrete arbeidsoppgaver og oppdrag tillegges særlig vekt.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal gruppevis gjøre et oppdrag i direkte relasjon til en spesifikk oppdragsgiver eller et konkret samfunnsbehov. Relasjonsbygging vil både skje gjennom arbeid i grupper og i interaksjon med oppdragets eksterne aktør.

Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter:
3 ukers praksis
Obligatorisk oppmøte på første forelesning og i hele praksisperioden.
Muntlig presentasjon for kursansvarlig og oppdragsgiver.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 ukers praksis. Dette inkluderer obligatorisk oppmøte på første forelesning og i hele praksisperioden.
  • Muntlig presentasjon for kursansvarlig og oppdragsgiver.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en gruppeoppgave med omfang på 4000-6000 ord, og en individuell muntlig eksamen. I den muntlige eksamenen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven og gi en egenvurdering av arbeidet. Ekstern oppdragsgiver (der dette finnes) vil være deltaker i den muntlige eksamenen og kan også stille spørsmål.

Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn.

Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosiologi (BSOS)

Forkunnskapskrav

Studentene må ha avlagt minimum 60 studiepoeng i sosiologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.