course-details-portlet

SOS2016 - Sosiologi i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir innsikt i hvordan sosiologifaget kan brukes i arbeidslivet. Målet med emnet er at studentene skal utvikle sin kreative bruk av sosiologien i arbeidslivet, og dermed oppleve relevansen av egen utdanning. I emnet får studentene tilbud om praksisopphold i bedrifter og/eller organisasjoner. Gjennom praksis vil studenten bevisstgjøres hvilke muligheter som ligger i et fremtidig arbeidsliv med utgangspunkt i en sosiologiutdanning. Studenten vil reflektere over sosiologiens rolle i eget praksisopphold og diskutere og lære av andre studenters erfaringer fra andre praksisfelt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om hvordan sosiologiens teoretiske, analytiske og metodologiske kunnskap kan benyttes og utvikles i samarbeid med offentlig eller privat arbeidsliv og i arbeidslivets relasjon til samfunnslivet generelt. Hvordan det faglige gjøres relevant i møte med konkrete arbeidsoppgaver tillegges særlig vekt.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • Anvende teoretiske og metodiske verktøy fra sosiologifaget i utførelse av praktiske oppgaver i arbeidslivet.
  • Anvende teoretiske og metodiske verktøy i analyse av samfunnsfaglige fenomener som utspiller seg på arbeidsplassen og/eller i arbeidsplassens relasjon til samfunnslivet.
  • Reflektere over forholdet mellom sosiologifaget og praksisfeltet.
  • Utvise selvstendighet i skriftlig og muntlig refleksjon over sosiologiens rolle i praksisfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av kurset er praksisoppholdet i en offentlig eller privat bedrift/organisasjon. Her får studentene mulighet til å få innsikt i arbeidsplassens formål, observere aktiviteter og gjøremål og ta del i praktiske arbeidsoppgaver. På noen arbeidsplasser vil det være relevant å gjennomføre et oppdrag i direkte relasjon til en spesifikk oppdragsgiver eller et konkret samfunnsbehov. På andre arbeidsplasser er den daglige aktiviteten i seg selv gode case for utforsking, analyse og refleksjon. Gjennom praksisoppholdet får studentene mulighet til å benytte og reflektere over sosiologisk kunnskap og dennes relevans i en konkret arbeidshverdag og for samfunnslivet dette arbeidet er i relasjon til. Studentene vil bli vurdert både i deltakelse, anvendelse av sosiologien i, og i refleksjon av arbeidsplassen, og etter evne til å formidle denne skriftlig og muntlig. Detaljer rundt opplegget og aktuelle arbeidsplasser presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremføring på sluttseminar
  • 3 ukers fysisk tilstedeværelse hos oppdragsgiver
  • Deltakelse på forelesning ved oppstart og avslutning

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av godkjent oppmøte på praksisplass og obligatoriske seminar. I tillegg består vurdering av individuell refleksjonsrapport på 3000 ord og en muntlig fremføring i sluttseminar om hvordan sosiologiske teorier og/eller metoder er brukt i praksisperioden og hvordan studenten har opplevd møtet med praksisfeltet. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Sosiologi (BSOS)

Forkunnskapskrav

Studentene må ha avlagt minimum 60 studiepoeng i sosiologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
08.11.2023


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU