course-details-portlet

SMF2293F - Driftsregnskap med budsjettering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Ulike modeller for driftsregnskapet: normalkost og standardkost etter bidrags- og selvkostprinsippet - Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (beslutningsrelevante kostnader og inntekter) - Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) som alternativ til tradisjonell kalkulasjon – Lønnsomhetsanalyse - Delbudsjetter og hovedbudsjetter samt budsjettprosessen - Grunnleggende lagerstyring - Grunnleggende kostnadsestimering - Grunnleggende kostnadsfordeling - Desentralisering og prestasjonsmåling

Læringsutbytte

Kunnskap: -Ha oversikt over og kunnskaper om driftsregnskap basert på normalkost og standardkost (etter selvkost- og bidragsprinsipper) med avviksanalyse; - Ha kunnskap om fleksible budsjetter; - Ha kunnskap om Aktivitetsbaserte kalkulasjon (ABC); - Ha kunnskap om bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer; - Ha kunnskap om budsjettprosessen; - Ha kunnskap om ulike budsjettmodeller, delbudsjetter og hovedbudsjetter; - Ha kunnskap om ansvarsenheter og internprising; - Ha kunnskap om grunnleggende lagerstyring; - Ha kunnskap om grunnleggende kostnadsestimering; - Ha kunnskap om grunnleggende kostnadsfordeling; - Ha kunnskap om prestasjonsmåling. Ferdigheter: - Kunne utarbeide normalkostregnskap og standardkostregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden; - Kunne gjennomføre avviksanalyser; - Kunne utarbeide kostnadskalkyler ved hjelp av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC); - Kunne skille mellom beslutningsrelevante og beslutningsirrelevante kostnader og anvende det i ulike bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner; - Kunne utarbeide bedriftens budsjetter med hovedvekt på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett; - Kunne forstå formålet med å dele opp foretaket i ansvarsenheter, samt å kunne prise interne leveranser innen foretaket; - Ha innsikt i prestasjonsmåling. Kompetanse: - Kunne være i stand til å se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng; - Kunne være i stand til å bruke driftsregnskap og budsjettering i bedriftens økonomistyring; - Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og øvingsoppgaver. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Blackboard vil bli tatt i bruk for bl.a. å lette tilgangen til fagstoff og informasjonsutveksling. Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk arbeidskrav spesifiseres ved semesterstart. Ikt-verktøy skal benyttes ved utarbeidelse av besvarelsen. Obligatorisk(e) arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved senere forsøk på eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Kalkulator (ikke-programmerbar og uten kommunikasjonsmuligheter). Godkjent kalkulator type 2 i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen. Godkjent obligatorisk arbeidskrav skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen. Obligatorisk arbeidskrav spesifiseres ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på bachelorprogram ved Fakultet for økonomi.

Kursmateriell

Obligatorisk: Pensumbok: Kjell Gunnar Hoff, Trond Bjørnenak, Morten Helbæk (2015) Økonomistyring 2: Driftsregnskap og budsjettering. 6. utgave, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215025568. Følgende bøker kan fungere som støttelitteratur: Hoff, K. G. & Helbæk, M. (2015) Arbeidsbok til Økonomistyring 2. 6. utgave, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215025575. Berg, T. (2018) Grunnleggende økonomistyring. Andre utgave, Cappelen Damm Akademisk, ISBN: 978-82-02-59247-9. Sending, Aage (2013) Økonomistyring 1. Andre utgave, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245014969. Sending, Aage (2013) Økonomistyring 2, Andre utgave, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245015645. Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2293 7.5
SMF1042 2.5 01.09.2020
SMF1042F 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU