course-details-portlet

SMF2292F - Kvantitative og kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til kvantitative og kvalitative metoder; Utvikling av forskbare problemstillinger; Kvalitative og kvantitative forskningsdesign Kvalitative intervjuer og fokusgrupper; Observasjon og dokumentanalyser; Analyser av kvalitative data; Spørreskjemaundersøkelser; Deskriptiv statistikk; Hypotesetesting - slutningsstatistikk; Statistiske tester; Korrelasjonsanalyser; Regresjonsanalyse; Variansanalyse; Validitet og reliabilitet Introduksjon til "Big data"; Etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av empiriske undersøkelser. Hvordan samle inn kvalitative data? Analyse av kvalitative data Tolkning og drøfting av data, tips til bachelor-/semesteroppgave; Oppsummering og spørsmål

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om hvordan man gjennomfører og anvender empiriske undersøkelser innenfor økonomiske-adminsitrative fagområder. Dette innebærer kunnskap, ferdigheter og kompetanse om følgende: Kunnskap: - Ulike typer problemstillinger og hvordan disse legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen; - Kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign og tilhørende metoder for datainnsamling; - Grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data; - Kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser; Ferdigheter: - Definere en god problemstilling som danner grunnlag for å gjennomføre en empirisk undersøkelse; - Gjennomføre en undersøkelse/utviklingsprosjekt med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder; - Utføre analyser i og tolke resultater fra statistiske programvare (SPSS); - Vurdere validitet og reliabilitet i empiriske undersøkelser; - Rapportere og kommunisere konklusjoner fra faglige problemstillinger og analyser. Generell kompetanse: Gjennom kurset skal studentene ha opparbeidet et faglig grunnlag for valg av metodisk tilnærming i empiriske undersøkelser, utviklet evne til kritisk metoderefleksjon samt å kunne se emnet i et større samfunnsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger på streaming. Videoopptak av forelesninger vil være tilgjengelige for studentene kort etter avslutning av forelesningene. Obligatoriske oppgaver samt øving med oppgaveløsning i SPSS-program.
Obligatoriske arbeidskrav: En større obligatorisk innlevering innen fastsatt frist - må bestås for å få rett til å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2292 7.5
SMF3071 5.0 01.09.2018
SMF3081 5.0 01.09.2018
SMF3081F 5.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preentive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU