course-details-portlet

SMF2291F - Mikroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

1.Introduksjon til mikroøkonomisk analyse

2.Konsumentenes tilpasning
- Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
- Virkning av pris- og inntektsendringer
- Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
- Tilbud på arbeid

3. Bedrifters tilpasning
- Produksjonsteori
- Optimal bruk av innsatsfaktorer
- Kostnadsteori
- Profittmotivet

4. Markedsteori
- Fullkommen konkurranse
- Hvordan skatt og subsidier påvirker markedslikevekten
- Markedslikevekt og effektivitet

5. Ufullkommen konkurranse
- Monopol
- Prisdiskriminering
- Ulike former for oligopol/duopol
- Cournot modellen
- Spill
- Andre årsaker til ufullkommen konkurranse
- Ufullkommen konkurranse og effektivitet

6. Markedssvikt og offentlig politikk
- Fellesgoder
- Eksternaliteter
- Felles ressurser

Læringsutbytte

Kunnskap:
Du skal:
·     opparbeide grunnleggende innsikt i prinsippene for mikroøkonomisk analyse og dens anvendelser innenfor ulike markeder.
·     opparbeide kunnskap om hvordan bedrifter og individer står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.
·     vite hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper likevekt.
·     vite hvordan konsumentens etterspørsel påvirkes av priser og inntekter.
·     ha kjennskap til hvordan bedriftens tilbud og etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirker priser og inntekt.
·     kunne vise hvordan bedriftens tilbud og dens etterspørsel påvirkes av produkt- og faktorpriser
·     vite hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg mikroøkonomisk kunnskap······
 
 
Ferdighet:
Du skal kunne:
 
·     beskrive hvordan nyttemaksimering kan anvendes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester.
·     beskrive hvordan bedriftens ønske om maksimal avkastning eller profitt kan anvendes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi.
·     forklare forskjellen på ulike markedsformer som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.
·     forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold. 
forklare hva som menes med effektivitet i økonomisk forstand, og foreta enkle vurderinger av hvorvidt en markedsøkonomi er effektiv i økonomisk forstand.
·     forklare hvordan ulike markedsinngrep påvirker den økonomiske effektiviteten.
·     anvende matematisk optimering av funksjoner med en eller flere variabler på grunnleggende økonomiske optimeringsproblemer.
·     gjøre rede for om det er produsentene eller konsumentene som belastes av en avgift i et marked.
·     anvende kunnskap fra bedriftsøkonomien i analysen av blant annet produksjonsteorien og markedsøkonomien
·     synliggjøre nytten næringslivet har av innsikt i mikroøkonomi
- forstå årsaker til offentlig inngrep i økonomien og analysere utfordringer knyttet til tilpasningene

Generell kompetanse:
Du skal:
gjennom dette kurset utvikle en kritisk holdning til faglig analyse.
stimulere til å vurdere økonomiske mål mot andre samfunnsmessige hensyn.
være i stand til å koble mikroøkonomiske teori til den enkelte virksomhet og sektor
kunne kople kunnskap fra andre fag i bachelorutdanningen som bedriftsøkonomi og markedsføring til framstillingen av mikroøkonomi
 
 

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|
Obligatoriske oppgaver
Utfyllende informasjon:Øvinger
Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.
Obligatoriske arbeidskrav:2obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Obligatorisk
Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste utgave,Pearson.
Engelsk versjon av samme lærebok kan benyttes)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2291 7.5
SMF2181 7.5 01.09.2018
SMF2181F 7.5 01.09.2018
SMØ1001 7.5 01.09.2019
AE201615 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 D

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 D

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) SMF2291, Endret til hejmmeeksamen med Inspera som eksamens- og sensursystem.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU