course-details-portlet

SMF2290F - Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Formål

Emnets overordnede mål er å bidra til kritisk tenkning og dialog rundt etiske spørsmål, bærekraft og samfunnsansvar. Det innebærer å kunne reflektere over og utfordre verdier på tre nivåer: På individnivå handler det om moralske dilemmaer, verdibevisst ledelse og etisk klokskap. På bedriftsnivå dreier det seg om arbeidsmiljø, ytringsfrihet, samfunnsoppdrag og ansvar overfor ulike interessenter. På samfunnsnivå om å tematisere forholdet mellom økonomisk vekst/verdiskaping og rettferdig fordeling, menneskerettigheter, bærekraft og ivaretakelse av naturens verdi.

Sentrale faglige temaer:

 • Bedrifters samfunnsansvar (CSR), forstått ut fra ulike grunnsyn på forholdet mellom individ, bedrift og samfunn.
 • Samfunnskontraktteori, næringslivets samfunnsoppdrag og bedrifters legitimitet i samfunnet.
 • Utdyping av det normative filosofiske teorigrunnlaget (bl.a. pliktetikk, nytteetikk, dydsetikk og diskursetikk).
 • Etisk fornuft og økonomisk rasjonalitet; om mål, midler og moralske grenser.
 • Etisk ledelse, moralske dilemmaer og forholdet mellom individuelt og kollektivt ansvar.
 • Varsling og ytringsfrihet i organisasjoner.
 • Korrupsjon og inhabilitet som trusler mot tillit, organisasjoner og samfunn.
 • Rettferdighet, skatt, (u)likhet og økonomisk fordeling.
 • Tidens miljøproblemer og ulike oppfatninger av bærekraft sett i lys av ulike perspektiver på naturens verdi.
 • Teknologioptimisme, sirkulærøkonomi og grønn vekst.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har kunnskap om innholdet i sentrale normative etiske teorier og forstår deres rolle i etisk argumentasjon.
 • Kjenner til hvordan bedrifter kan tilskrives moralsk ansvar og sikres legitimitet, og ulike prinsipper for samfunnsansvar, bærekraft og etisk ledelse.
 • Har kunnskap om tidens etiske problemer knyttet til rettferdighet, miljø og teknologisk utvikling som følge av økonomisk aktivitet.

Ferdigheter:

 • Kan drøfte og diskutere etiske problemer knyttet til økonomisk virksomhet med den nødvendige grad av forståelse for nyanser, motargumenter og alternative perspektiver.
 • Kan stille kritiske spørsmål til økonomiske teorier og sentrale økonomiske begreper som valgfrihet, verdiskaping, bærekraft og vekst.
 • Kan identifisere etiske utfordringer i arbeidslivet, bidra til å integrere ansvarlighet og bærekraft i praksis, og generelt stimulere til åpenhet rundt verdispørsmål.

Generell kompetanse:

 • Forstår betydningen av kritisk tenkning og verdien av fri meningsutveksling, ut fra innsikt i at etiske spørsmål er grunnleggende også i økonomiske sammenhenger.
 • Kan koble økonomisk tenkning og aktivitet til viktige samfunnsproblemer og dermed bidra konstruktivt i den etiske debatten i og om næringslivets verdiskaping og rolle i samfunnet.
 • God evne til å resonnere systematisk om verdispørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Nett-forelesninger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ett obligatorisk arbeidskrav som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen:

Individuell skriftlig eksamen (4 timer).

Mer om vurdering:

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Utsatt eksamen i august

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)

Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Bachelor i økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Økonomi og administrasjon – bachelorstudium (ØA369)

Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)

Kursmateriell

 • Granum Carson, S. og Skauge, T.: Etikk for beslutningstakere - Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar, Cappelen Damm, 2019.
 • Granum Carson, S. og Skauge, T.: Etikk- teori og praksis, Cappelen Damm, 2011.
 • Evt. noen artikler (3-5 stk.) som gjøres tilgjengelig digitalt.

Det vil bli opplyst nærmere om pensum på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2290 7.5
AL201220 7.5 01.09.2020
INT3001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
 • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU