course-details-portlet

SMF2290F - Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Formål

Emnets overordnede mål er å bidra til kritisk tenkning og dialog rundt etiske spørsmål, bærekraft og samfunnsansvar. Det innebærer å kunne reflektere over og utfordre verdier på tre nivåer: På individnivå handler det om moralske dilemmaer, verdibevisst ledelse og etisk klokskap. På bedriftsnivå dreier det seg om arbeidsmiljø, ytringsfrihet, samfunnsoppdrag og ansvar overfor ulike interessenter. På samfunnsnivå om å tematisere forholdet mellom økonomisk vekst/verdiskaping og rettferdig fordeling, menneskerettigheter, bærekraft og ivaretakelse av naturens verdi.

Sentrale faglige temaer:

 • Bedrifters samfunnsansvar (CSR), forstått ut fra ulike grunnsyn på forholdet mellom individ, bedrift og samfunn.
 • Samfunnskontraktteori, næringslivets samfunnsoppdrag og bedrifters legitimitet i samfunnet.
 • Utdyping av det normative filosofiske teorigrunnlaget (bl.a. pliktetikk, nytteetikk, dydsetikk og diskursetikk).
 • Etisk fornuft og økonomisk rasjonalitet; om mål, midler og moralske grenser.
 • Etisk ledelse, moralske dilemmaer og forholdet mellom individuelt og kollektivt ansvar.
 • Varsling og ytringsfrihet i organisasjoner.
 • Korrupsjon og inhabilitet som trusler mot tillit, organisasjoner og samfunn.
 • Rettferdighet, skatt, (u)likhet og økonomisk fordeling.
 • Tidens miljøproblemer og ulike oppfatninger av bærekraft sett i lys av ulike perspektiver på naturens verdi.
 • Teknologioptimisme, sirkulærøkonomi og grønn vekst.
 • FNs bærekraftsmål

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har kunnskap om innholdet i sentrale normative etiske teorier og forstår deres rolle i etisk argumentasjon.
 • Kjenner til hvordan bedrifter kan tilskrives moralsk ansvar og sikres legitimitet, og ulike prinsipper for samfunnsansvar, bærekraft og etisk ledelse.
 • Har kunnskap om tidens etiske problemer knyttet til rettferdighet, miljø og teknologisk utvikling som følge av økonomisk aktivitet.

Ferdigheter:

 • Kan drøfte og diskutere etiske problemer knyttet til økonomisk virksomhet med den nødvendige grad av forståelse for nyanser, motargumenter og alternative perspektiver.
 • Kan stille kritiske spørsmål til økonomiske teorier og sentrale økonomiske begreper som valgfrihet, verdiskaping, bærekraft og vekst.
 • Kan identifisere etiske utfordringer i arbeidslivet, bidra til å integrere ansvarlighet og bærekraft i praksis, og generelt stimulere til åpenhet rundt verdispørsmål.

Generell kompetanse:

 • Forstår betydningen av kritisk tenkning og verdien av fri meningsutveksling, ut fra innsikt i at etiske spørsmål er grunnleggende også i økonomiske sammenhenger.
 • Kan koble økonomisk tenkning og aktivitet til viktige samfunnsproblemer og dermed bidra konstruktivt i den etiske debatten i og om næringslivets verdiskaping og rolle i samfunnet.
 • God evne til å resonnere systematisk om verdispørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegget vil i utgangspunktet baseres på digitale læringsmetoder.

Mer om vurdering

Prosjektoppgaven skal leveres individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.Det er ikke utsatt eksamen på prosjektoppgaven, dette er i henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Tekst angående prosjektoppgaven gis via emnesiden i Blackboard ved semester start.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

 • Granum Carson, S. og Skauge, T.: Etikk for beslutningstakere - Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar, Cappelen Damm, 2019.
 • Granum Carson, S. og Skauge, T.: Etikk- teori og praksis, Cappelen Damm, 2011.
 • Evt. noen artikler (3-5 stk.) som gjøres tilgjengelig digitalt.

Det vil bli opplyst nærmere om pensum på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2290 7.5
AL201220 7.5 HØST 2020
INT3001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU