course-details-portlet

SMØ2001 - Makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Makroøkonomi og økonomisk historie

Innføring i begrepene i nasjonalregnskapet

Makroøkonomiske modeller

Konjunkturanalyse

Økonomisk politikk

Penge- og kapitalmarkedet i en global økonomi

Koplingen mellom penge-, finans- og valutapolitikk

Virkninger av valutakursen på norsk økonomi

Inflasjonsmål

Økonomisk vekst

Anvendelse av den økonomiske teorien på norske forhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Du skal:

- kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av makroøkonomiske problemstillinger

- ha kunnskap om sentrale økonomiske sammenhenger, om makroøkonomiske mål og virkemidler.

- forstå koplingen mellom sentrale makroøkonomiske størrelser.

- vite om penge og valutamarkedet, og om hvordan valutakursen blir bestemt.

- ha kunnskap om temaer som arbeidsledighet, inflasjon og økonomisk vekst.

- Kunne knytte makroøkonomiske tema til de andre fagene som inngår i Bachelorstudiet for eksempel bedriftsøkonomi og mikroøkonomi

- Vite hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg makroøkonomisk kunnskap

 

 

Ferdighet:

Du skal:

- ha innsikt i sentrale makroøkonomiske sammenhenger.

- ha kunnskap om faktorer som påvirker realøkonomien og ha innsikt i hvordan den økonomiske politikken kan utformes.

- kunne forklare konjunktursykluser og diskutere tiltak for å stabilisere økonomien.

- drøfte ulike typer av arbeidsledighet, og forklare sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet

- anvende den økonomiske teorien på norske forhold

- anvende makroøkonomien for å forbedre det bedriftsøkonomisk resultat

 

Generell kompetanse:

Du skal:

- kunne stille kritiske spørsmål, bli analytisk god om makroøkonomiske sammenhenger

- kunne se koblingen mellom makroøkonomi og virksomheten til den enkelte bedrift.

- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger.

- Vise hvordan makroøkonomisk utvikling (vekst, rente og valutakurs) samt økonomisk politikk virker inn på realøkonomien og resultatet til den enkelte bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingstimer og obligatoriske øvinger.

 

Obligatorisk innlevering som leveres gruppevis med maks 5 studenter

Individuell midtsemesterprøve (multiple choice)

 

I tillegg er det i Ålesund krav om deltakelse på øvingstimer tilsvarende 80 % av øvingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk forkrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen teller 100 % av karakteren. Karakterskala A-F.

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav spesifiseres ved oppstart av emnet.

 

Godkjent obligatorisk arbeidskrav skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Ålesund har krav om obligatorisk oppmøte på minimum 80 % ved regneøvinger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)
Økonomi og ledelse (162AL)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Leiv Opstad (siste utgave): Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen + oppgavesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØ215 6.0 01.08.2005
SØ215 6.0 01.01.2005
SMØ8001 7.5 01.01.2006
SØ110 6.0 01.01.2005
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU