course-details-portlet

SKOLE6919 - Masteroppgave lærerspesialist - bygg- og anleggsteknikk 8.-13.trinn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgave avgjøres av studenten selv i samråd med veileder.

Masteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i samarbeid mellom maksimalt to studenter. Ved samskriving skal studentene gjøre rede for samarbeidet, inkludert ansvars- og arbeidsfordeling, gjennom et prosessdokument/refleksjonsnotat som følger oppgaven.

Læringsutbytte

Kandidaten
- kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor det relevante fagområdet
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
- kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt

Læringsformer og aktiviteter

Seminarrekke som følger opp arbeidet med masteroppgaven metodisk – inkludert skriveseminar. Individuelt arbeid eller arbeid to studenter sammen, veiledning.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning
  • Presentasjon av masteroppgaven på studentkonferanse

Mer om vurdering

Veiledning og presentasjon av arbeidet med masteroppgaven på studentkonferanse er obligatoriske aktiviteter som må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakter (A–F). Ved samskriving gis felles karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til Erfaringsbasert master lærerspesialist.

Opptak til Erfaringsbasert master - lærerspesialist forutsetter at søker allerede har fullført lærerspesialistutdanningen ved NTNU, som utgjør studieprogrammets første 60 studiepoeng.

Forkunnskapskravet må være innfridd for å kunne ta eksamen i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogiske fag
  • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU