course-details-portlet

SKOLE6246 - Læring og undervisning i tidlig matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for undervisning i matematikk. Videre vil ulike tilnærminger til design av matematikkoppgaver og utforming av undervisning diskuteres. Blant annet vil modellering som undervisningsform være et tema. Teorien om didaktiske situasjoner vil også bli arbeidet med.Studentene vil ved hjelp av teori og praksis videreutvikle sin evne til å gjøre begrunna valg med tanke på å organisere elevers muligheter for læring av matematikk. Det legges stor vekt på hvordan kunnskap kan utvikles og deles i et læringsfellesskap.Det underliggende matematiske temaet i dette emnet er tidlig algebra. Identifisering og generalisering av mønster og strukturer i arbeid med tall og figurer samt resonnering og argumentasjon omkring dem er sentrale aspekter ved algebraisk tenking. Et viktig aspekt som vil tas opp her er barns matematiske uttrykk og bruk av semiotiske representasjoner i tidlig matematikk.

Læringsutbytte

KunnskapStudenten har- avansert kunnskap om teorier om matematikklæring som tilegnelse og som deltakelse, hvor for eksempel begreper som representasjoner i matematikk og semiotikk er sentrale- inngående kunnskap om sentrale teorier for design av oppgaver og matematikkundervisning- inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av tidlig algebraFerdigheterStudenten kan- planlegge, gjennomføre og analysere et undervisningsopplegg for trinn 1-4 med utgangspunkt i aktuell teori- analysere elevers algebraiske tenkning og argumentasjon, informert av resultater publisert i forskningslitteraturen- anvende matematiske og matematikkdidaktiske begrep som er sentrale i emnet i eget arbeid med matematikk, i sin undervisning og i utviklingsarbeid med lærerkollegaerGenerell kompetanseStudenten kan- lese og sette seg inn i forskning innafor aktuelle områder av matematikkdidaktikk- gjøre teoriforankra valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av tema som er sentrale i emnet- presentere resultatet av teoriforankra, empirisk baserte undersøkelser innafor trinn 1-4

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger i Trondheim. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform. Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, praktiske øvinger, tekstseminar og muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Det vil bli arbeidet systematisk med akademisk lesing og skriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppdrag og fagtekst
  • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag. Innen emnet skal studentene skrive en fagtekst basert på empiriske undersøkelser utført med elever og/eller kolleger på egen skole. Obligatorisk oppmøte på samlinger. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent. Sluttvurdering: Vurderingsmappe. Vurderes med karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, 1.-4. trinn (KLSBEG1-4)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. I tillegg kreves minst tre års praksis som lærer på småskoletrinnene (årstrinn 1-4).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3401 6.0 HØST 2020
MGLU4103 5.0 HØST 2020
MGLU4503 3.0 HØST 2020
LMM14002 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU