course-details-portlet

SKOLE6150 - Læreren som inkluderingsagent i skolen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet er en introduksjon til skolen som arena for demokrati og inkludering, men også utenforskap.

Studentene vil få en innføring i de sosialpedagogiske og spesialpedagogiske tradisjonene innenfor pedagogikken. Videre belyses sentrale og komplekse sosialpedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger i dialog med studentenes erfaringer fra virksomhet i skolen. I denne dialogen vil tema som forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning, normalitet og avvik, verdsetting av alle elever og vurderingspraksis, være viktige.

Emnet drøfter kunnskap om lærerens rolle og autonomi i tverrfaglig samarbeid rundt eleven og inkludering i skole-hjem-samarbeid. Studentenes erfaringer med dette arbeidet i skolen danner utgangspunkt for felles utforsking av muligheter for å kvalifisere og forbedre egen praksis på disse områdene.

Emnet gir innblikk i relasjonelle, institusjonelle og didaktiske dimensjoner på emnets fokusområder, med vekt på forebygging av sosialt og faglig utenforskap gjennom inkluderende læringsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges opplevelser av inkludering og ekskludering
 • kan reflektere rundt kategorisering og konsekvenser av kategorisering, som oppstår i spennet mellom normalitet vs. avvik, individ vs. fellesskap
 • kan forstå ulike barn og unges ressurser, muligheter og utfordringer i møte med skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan skape inkluderingsprosesser gjennom arbeid i skolen
 • kan ta initiativ for å fremme barn og unges deltagelse og kollektive opplevelser
 • kan utvikle profesjonalitet i møte med foresatte og andre profesjoner i laget rundt barnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte forskjellen mellom undervisningsprosesser som ekskluderer elever og undervisningsprosesser som inkluderer alle elever
 • kan verdsette forskjellighet i skole- og nærmiljø
 • kan forebygge sosialt og faglig utenforskap

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med tre fysiske samlinger. Læringsformer: Forelesninger og workshops med gode muligheter for deltakeraktivitet, refleksjoner, diskusjoner i mindre grupper og i plenum, øvelser, og veiledningsseminar knyttet til arbeid med skriftlig oppgave. Det vil bli lagt opp til digitale møter med fokus på studentenes arbeid mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse i gruppeprosess
 • Deltakelse på minst to av tre samlinger

Mer om vurdering

Gruppebasert skriftlig oppgave. Vekting 100 %.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Obligatorisk arbeidskrav: Deltagelse i gruppeprosess og deltakelse på minst to av tre samlinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk for lærere (MPEDLÆR)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU