course-details-portlet

SKOLE6119 - Den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring, samt ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå. Studietilbudet har en varighet på halvannet år, og gir 30 studiepoeng. Rektorutdanningen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og NTNU tilbyr studiested i Trondheim, Tromsø eller Bodø.

Rektorutdanningen ved NTNU-nettverket er et handlingsorientert, kunnskaps- og verdibasert studium der prosesslæring og egenutvikling står sentralt.

Studiet har fem hovedtema:

• Samarbeid og organisasjonsbygging

• Elevenes læringsprosesser

• Utvikling og endring

• Styring og administrasjon

• Rektorrollen

I tillegg prioriteres det fire temaer som gjenspeile utfordringer som skoleledere står overfor:

 • Skolemiljø
 • Digitalisering
 • Fagfornyelse og ledelse av læreplanarbeid
 • Profesjonsfellesskapet og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om skolen som organisasjon og fellesskap, med vekt på skolen som profesjonsfellesskap og læring i organisasjonen
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjon og ledelse, med vekt på skolen og utdanningssektoren
 • har inngående kunnskap om hvordan skole og utdanning styres og forvaltes

Ferdighet

Kandidaten

 • kan vurdere kvaliteter ved elevers, læreres og lederes læringsmiljø og lede utviklingen av dette
 • kan anvende egne erfaringer, forskning og teori om ledelse i utvikling av egen organisasjon
 • kan lede skolen i samsvar med lov og avtaleverk
 • kan anvende kunnskaper for å utvikle egen lederrolle

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lede systematisk utviklingsarbeid i skoleorganisasjon
 • kan føre en faglig argumentasjon om skoleutvikling og utdanningsledelse
 • kan videreutvikle skolen gjennom profesjonelle læringsfelleskap

Læringsformer og aktiviteter

Studiet gjennomføres med sju samlinger á tre dager, fordelt på tre semester. Studentene fordeles i heterogene basisgrupper og hver gruppe får en veileder som oppnevnes av instituttet. Det veiledes både om akademisk utvikling og profesjonsretting. Veiledningen foregår både på samlinger og gjennom digital kommunikasjon. Før og mellom samlingene gis det oppgaver/arbeidskrav som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Det forventes at studentene deltar aktivt på og mellom samlingene. En skriftlig hjemmeeksamen utgjør vurderingsgrunnlaget for studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Aktiv deltakelse på og i mellom samlinger
 • Obligatoriske arbeidskrav ihht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Mellom hver samling (7 samlinger totalt) leverer studentene et arbeidskrav hvor de skal dokumentere selvstendig læringsarbeid. Arbeidskravet kan leveres i ulike formater.

Sluttvurdering (skriftlig eksamen) foregår som oppgaveinnlevering. Oppgaveformulering og arbeidsprosess for oppgaven og arbeidskrav formidles til kandidatene ved studiestart.

Ved strykkarakter kan vesentlig forbedret oppgave leveres til vurdering én gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rektorutdanningen (KREKTOR)
Skoleutvikling og utdanningsledelse (MSKOLUT)

Kursmateriell

Pensumlitteraturen utgjør ca 2000 sider. Studentene kan velge noe litteratur selv. Slike valg må godkjennes.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU