course-details-portlet

SKIP3007 - Veiledet selvvalgt studium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et veiledet selvvalgt studium som legges opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med masteroppgaven og gir studenten en inngående innsikt i det forskningsfeltet som masteroppgaven inngår i. Emnet skal kvalifisere studenten til å orientere seg, vurdere relevansen av, kommentere og drøfte forskningslitteratur, samt velge relevant teori for egen masteroppgave. Studentene kommer i samarbeid med faglærer/veileder fram til aktuelt litteraturutvalg og setter opp en pensumliste på 400-500 sider.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet har følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående kjennskap til forskningslitteratur innenfor et selvvalgt tema

- kan kommentere og vurdere relevant forskningslitteratur

- kan plassere litteraturutvalget i det aktuelle nasjonale/internasjonale forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten

- er i stand til systematisk å søke etter, velge ut og begrunne valg av pensumlitteratur

- kan presentere og drøfte forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan identifisere og kontekstualisere en valgt problemstilling ved hjelp av eksisterende forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Faglærer vil legge til rette for at studenter med beslektet tematisk interesse kan arbeide sammen og støtte hverandre i dette emnet. Veiledning med faglærer vil gis individuelt eller i grupper der det er relevant.

Obligatoriske aktiviteter

  • Utkast til pensumliste
  • Annotert bibliografi

Mer om vurdering

Oppgave i tre deler: veiledet selvvalgt pensumliste, annotert bibliografi og refleksjonsnotat.

Spesielle vilkår:

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SKIP3007 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

SKIP3001og SKIP3002 må være bestått og 80% obligatorisk deltakelse på SKIP 3004 må være godkjent.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
24.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU