course-details-portlet

SKIP3001 - Introduksjon til språk og kommunikasjon i profesjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over feltet språk og kommunikasjon i profesjonell praksis. Studentene får inngående kunnskap om empiriske, metodiske, og teoretiske tilnærminger til kommunikasjonsutfordringer i profesjonell praksis, samt innsikt i utviklingen av kunnskapsfeltet. Dette inkluderer muntlig og skriftlig kommunikasjon i faglige sammenhenger, i både arbeidsliv og høyere utdanning. På bakgrunn av dette skal studentene utvikle et kritisk blikk på etablerte kommunikasjonsråd og -metoder som profesjonsutøvere trenes i. Studentene blir trent i å gi og benytte seg av respons i tekstutvikling og skriveprosess.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet, har følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- har innsikt i utfordringer og krav til faglig og tverrfaglig kommunikasjon i det moderne arbeidslivet

- har avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor fagområdet språk og kommunikasjon i profesjoner

- har inngående kunnskap om feltets faglige røtter og egenart, samt god kjennskap til aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende faglige perspektiver og begreper i analyse av konkrete caser, både selvstendig og i samarbeid med andre

- behersker normer for vitenskapelig skriving og kan arbeide selvstendig med fagskriving

- kan drøfte etiske problemstillinger som kan oppstå i faglig og tverrfaglig kommunikasjon

Kan veilede andre gjennom konstruktiv tilbakemelding underveis i faglige skriveprosesser og nyttiggjøre seg respons i egen skriving

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan reflektere over betydningen av mangfoldsperspektiver i profesjonell praksis

- kan reflektere over sammenhenger mellom konkrete kommunikasjonsutfordringer og relevant sosial og kulturell kontekst

- kan analysere og reflektere kritisk over eksisterende kommunikasjonsråd og kommunikasjonstrening i ulike empiriske kontekster

- kan bidra til nytenkning i forsknings- og utviklingsarbeid på kommunikasjonsfaglige problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et innføringsemne på masterprogrammet i språk og kommunikasjon i profesjoner der undervisningen foregår både digitalt og i samlinger på campus. Studentsamarbeid står sentralt i programmet, og det vil opprettes arbeidsgrupper som går på tvers av fagbakgrunn. På samlingene veksles det mellom å jobbe individuelt, i gruppe og i plenum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringsoppgave
  • Krav om 80% oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Vurderingsform:

Hjemmeeksamen over 3 dager: studentene skal vise at de kan anvende faglige begreper i drøfting av et case eller en problemstilling. Studentene skal gjennom eksamen også vise at de behersker akademisk skriving og refereringspraksis.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SKIP3001 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til studieprogram:Språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
30.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.03.2024

Innlevering
07.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU