course-details-portlet

SKID2303 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan
- Problemanalyse og avgrensning
- Fremdriftsrapporter/statusanalyser
- Dokumentasjon/avsluttende rapport

Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet.Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten. Det skal utarbeides en rapport fra praksisperioden.
- Praksisens omfang skal minst være 20 dager.
- Det skal utarbeides en praksisplan.
- Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid.
- Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen.

Både virksomheten og høgskolen skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten.Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, høgskole og student.Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- Ha kunnskap om hvordan en ingeniør-bedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
- Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
- Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- Kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid.
- Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet.
- Kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger.

Læringsutbytte - Kompetanse:
- Har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse.
- Har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.
- Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig mate.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
- Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet.

Mer om vurdering

Studenten skal:
- Utarbeide en praksisplan i samarbeid med veileder ved virksomheten.
- Føre løpende logg/dagbok med timeliste. Timelisten skal signeres/godkjennes av veileder/kontaktperson ved virksomheten.
- Skrive sluttrapport etter endt praksisperiode.

Sluttrapporten skal inneholde følgende vedlegg:
- Praksisplan
- Logg med timeliste
- Attest/notat fra virksomheten som dokumentasjon for utført praksis.

Karakterfastsettelsen baseres på rapport med vedlegg.

Ny og utsatt eksamen:
Det gis ikke adgang til å forbedre karakter i emnet (faget), med mindre også ny praksis gjennomføres. Ved ikke bestått får studenten anledning til å skrive ny rapport.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Skipsdesign (699SD)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU