SARB3900 - Masteroppgave i sosialt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet).Masteroppgaven består av et obligatorisk seminar og selve masteroppgaven. Seminaret vil bli arrangert en gang pr. år, på våren. Til seminaret skal hver enkelt student forberede og presentere en prosjektskisse med plan for gjennomføringen. Veileder oppnevnes etter søknad fra kandidaten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet, inntil 50 timer, for- og etterarbeid for veielder inkludert. Nærmere råd og retningslinjer for masteroppgaven og avsluttende eksamen finner en i "Studieveiledning for mastergrader ved Institutt for sosialt arbeid" som fås ved henvendelse til instituttet eller på instituttets hjemmeside.
Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kort sammendrag på engelsk, oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk.
SARB 3900 er siste eksamen til mastergraden i sosialt arbeid og studentene melder seg til eksamen på Studentweb og i tillegg til instituttet på eget skjema. Sammen med oppmeldingen skal fem trykte eksemplarer av avhandlingen samt en elektronisk utgave som pdf-fil leveres instituttet. (Velges trykking på NTNU Grafisk Senter, dekker instituttet utgiftene for trykking av fem eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Oppgaven skal leveres innen 1. mai i vårsemesteret eller innen 1. november i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som siste semester i studentens utdanningsplan. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter 1. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, vil avsluttende eksamen vanligvis bli arrangert påfølgende semester.

Læringsutbytte

Målet for arbeidet med mastergradsoppgaven er å gi studenten erfaring i å planlegge, gjennomføre og rapportere en selvstendig vitenskapelig undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres under veiledning slik at studentene senere kan gjennomføre vitenskapelige undersøkelser på egen hånd.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Individuell veiledning, masterseminar.
Obligatorisk aktivitet: Alle eksamener som utgjør Mastergraden i Sosialt arbeid må være fullførte og bestått før innlevering av Masteroppgaven. Obligatorisk deltagelse på masterseminar må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig veiledning
  • Ett obligatorisk masterseminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Eksamen består av masteroppgaven, et foredrag (ca 30 minutter) og en muntlig prøve. Foredrag og muntlig prøve arrangeres bare dersom det skriftlige arbeidet er bestått, disse brukes til å justere karakteren på oppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SA8 45.0
SVSA390 45.0
SVSA392 45.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.