course-details-portlet

SANT6501 - Kulturforståelse og mangfold

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Norsk arbeidsliv får i stadig større grad krav om å håndtere mangfold. Årsakene er for eksempel innvandring, internasjonalisering og større oppmerksomhet det positive ved å legge til rette for at folk er forskjellige. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kulturforståelse som redskap til å håndtere mangfold og internasjonalisering. Kulturforskjeller og forskjellighet i arbeidslivet innebærer utfordringer, men også muligheter. Målet er å gjøre studentene som framtidig leder eller kollega rustet til å håndtere dette.

Det fokuseres på kultur- og mangfold i organisasjoner spesielt men også i samfunnet forøvrig. Emnet tar utgangspunkt i den sosio-kulturelle konteksten i deltakernes organisasjoner. Vi tilbyr begreper og verktøy for å analysere og forstå mangfold og forskjellighet på flere nivå, og legge til rette for gode samarbeids og kommunikasjonsprosesser i egen organisasjon.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Avansert kjennskap til særtrekk i norsk og nordisk arbeidslivskultur.Har spesialisert innsikt i kulturdimensjonens betydning på flere nivå.
 • Har en inngående empirisk og teoretisk forståelse av mangfold.
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i punktene nevnt over.

Ferdigheter

 • Kan analysere teorier og fortolkninger innenfor fagområdet og benytte disse til å arbeide selvstendig med problemløsning både faglig og i egen arbeidshverdag.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å håndtere og reflektere over kultur og kulturforskjeller på en gjennomtenkt måte.
 • Kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid for å håndtere praktisk samarbeid i arbeidssituasjoner preget av mangfold.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset akademisk prosjekt (arbeidskrav og eksamen) under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • Evne til å identifisere, analysere og håndtere relevante faglige problemstillinger relatert til ulike måter å være i verden på. Forståelse av kultur og mangfold som grunnlag for reflektert opptreden i møte med andre.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og i egen arbeidskontekst.
 • Kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser igjennom en opparbeidet evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av forskjeller.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Det er en obligatorisk innleveringsoppgave som skrives individuelt eller i grupper i perioden mellom samlingene.

Obligatorisk aktivitet vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minst 50% oppmøte på samlingene
 • Skriftlig oppgave mellom samlingene (individuell eller gruppeoppgave)

Mer om vurdering

Eksamensoppave etter siste samling kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Organisasjon og ledelse
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU