SØK3528 - Urbanisering og økonomisk geografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet dekker urban økonomisk teori om bruk av areal og migrasjon, samt empiriske analyser av urbant lønnspremium og mål på livskvalitet. Hvorfor er lønnsnivået høyere i urbane strøk? Hvordan avhenger livskvalitet av befolkningstetthet? Emnet ser nærmere på hvorfor byer eksisterer, deres interne struktur og en rekke urbane problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- Økonomiske årsaker til eksistens av byer, inkludert agglomerasjonseffekter
- Den monosentriske bymodellen for bruk av areal
- Empiriske resultater om urbant lønnspremium
- Om etterspørselen etter boliger og hedoniske prisanalyser
- Hvordan urban livskvalitet kan måles basert på modell for migrasjonslikevekt

Ferdigheter
Du skal kunne
- Gjøre rede for sentrale teorier og modeller for urban bruk av areal, migrasjon, og boligetterspørsel
- Analysere et bredt spekter av urbane problemstillinger ved bruk av relevante økonomiske modeller
- Gjøre rede for empiriske funn og metodiske utfordringer ved estimering av urbant lønnspremium og urban livskvalitet
Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.