course-details-portlet

SØK3524 - Miljø- og ressursøkonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Første del av kurset tar opp teorien omkring eksterne virkninger, institusjoner og miljøproblemer. Teorier for miljøregulering gås gjennom, og modeller for klimaproblemet og internasjonale miljøproblemer studeres. I naturressursdelen av kurset analyseres modeller for optimal forvalting av fiske- skog- og viltressurser, dessuten ikke-fornybare ressurser som olje. Disse problemene er hovedsakelig dynamiske og kapitalteoretiske, og hovedprinsippene i optimal kontrollteori og dynamisk programmering gås gjennom.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- modeller for samspillet mellom økonomisk og menneskelig aktivitet og miljøet
- å analysere statiske og dynamiske miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger
- lokale, nasjonale og internasjonale aspekter ved miljø- og naturressursproblemer
- å analysere effekten av ulike typer politikk relatert til forurensning, utvinning av ikke-fornybare ressurser som olje og mineraler og utnyttelse av fornybare ressurser som fisk og skog

Ferdigheter
Du skal kunne
- beherske grunnleggende miljø- og ressursøkonomiske teorier og være kjent med faktagrunnlaget - ha god forståelse for den nasjonale og internasjonale debatten om klima og forurensningsproblemer
- være i stand til å analysere en rekke miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger teoretisk og ved bruk av modeller

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Natural Resources Management (MSNARM)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Sustainable Energy (MSSE)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3512 15.0 01.09.2007
SØK8624 10.0 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU